beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม
>
Nakhon Ratchasima
พราวนภา ถนัดค้า

โซเชียล


เกี่ยวกับ พราวนภา ถนัดค้า:

ดิฉันมีประสบการณ์จากสหกิจศึกษา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักธรณีวิทยา ที่สำนักงานกรมชลประทานที่ 8 โดยหน้าที่และประสบกสรณ์ที่ดิฉันได้รับจากการฝึกงานคือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา, การจัดทำรายงานทางด้านธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังได้รับผิดชอบการปรับปรุงฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา โดยใช้วิธีการ Grouting

นอกจากนี้ดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงานที่แลปวิจัยกลศาสตร์หิน มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี โดยทำการวิเคราะห์และทดสอบดิน เช่น Grain Size Determination of Sieve Analysis, Hydrometer Analysis, Atterberg’s Limits, Compaction Test เป็นต้น และการทดสอบหิน เช่น Uniaxial Compressive Strength Test, Triaxial Test, Point Load Test, Direct Shear Test, Slake Durability Test เป็นต้น รวมทั้งการจัดทำรายงานการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ประสบการณ์

ดิฉันมีประสบการณ์จากสหกิจศึกษา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักธรณีวิทยา ที่สำนักงานกรมชลประทานที่ 8 โดยหน้าที่และประสบกสรณ์ที่ดิฉันได้รับจากการฝึกงานคือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา, การจัดทำรายงานทางด้านธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังได้รับผิดชอบการปรับปรุงฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา โดยใช้วิธีการ Grouting

นอกจากนี้ในระหว่างเรียนปริญญาโท ดิฉันได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่แลปวิจัยกลศาสตร์หิน มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี โดยทำการวิเคราะห์และทดสอบดิน เช่น Grain Size Determination of Sieve Analysis, Hydrometer Analysis, Atterberg’s Limits, Compaction Test เป็นต้น และการทดสอบหิน เช่น Uniaxial Compressive Strength Test, Triaxial Test, Point Load Test, Direct Shear Test, Slake Durability Test เป็นต้น รวมทั้งการจัดทำรายงานการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม เดียวกันกับ พราวนภา ถนัดค้า

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Nakhon Ratchasima, จังหวัดนครราชสีมา

หางานใกล้ Nakhon Ratchasima, จังหวัดนครราชสีมา

 • ราชสีมา เอส.ดี.โอ. จำกัด

  เจ้าหน้าที่ดูแลช่องทาง Online

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  ราชสีมา เอส.ดี.โอ. จำกัด เมืองนครราชสีมา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับผิดชอบยอดขาย รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงบริหารจัดการผ่านช่องทาง Website / Platform Onlineงานอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

  ผู้จัดการแผนกฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด เมืองนครราชสีมา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  กํากับดูแลควบคุมการจัดเรียงสินค้า สามารถตรวจสอบสินค้าต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดกํากับดูแลการ FIFO หรือ First-In First-Out และกําหนดวิธีการจัดเก็บแลเก็บรักษาสินค้าอย่างถูกวิธี ...

 • บริษัท ที เอส วาย เบลส จำกัด

  ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ที เอส วาย เบลส จำกัด เมืองนครราชสีมา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดําเนินการให้ข้อมูล, ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ