Default company background
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ใน ประเทศไทย

45 ตำแหน่งงาน กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดงาน- ควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่ตกลงกันไว้ทั้งสองฝ่าย- แก้ปัญหาภายใต้ภาวะความกดดัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า- สื่่อสารภ ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  Sponsible for sales support by connecting between customers / personal assistant and the sales assistants from each brand to make the sales happen. · Ensure that customer will receive great experienc ...

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  งานแอดมิน

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  • แอดบาร์โค๊ด Itemized ที่เป็น variant ในระบบ · • ตรวจเอกสารสัญญาที่เปิด Vendor ใหม่พร้อมทั้งติดตามเอกสารสัญญาหากเอกสารไม่ครบของ · • เซทโปรโมชั่นตรวจสอบโปรโมชั่นในระบบและแมฟโปรโมชั่นให้แคชเชียร์ในช่วง ...

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  Event Admin Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  1. ประสานงานในการจัดเตรียมงานกิจกรรมการตลาดต่างๆ (event) ภายในศูนย์การค้า กับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก2. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดงานกิจกรรมการตลาด อาทิ เอกสารติดต่อราชการ เอกสารการเบ ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  รักษาความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์การค้า รวมถึงบริเวณอาคารจอดรถ และงานจราจรรอบอาคารศูนย์การค้าเวลาปฏิบัติงาน : 10.00-22.00 น. (ทํางาน 6 วัน / หยุด 1 วัน)

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  Admin Officer

  1 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  Job Summary: · We are seeking a highly organized and detail-oriented Administrative Assistant to join our team. The Administrative Assistant will play a crucial role in supporting the day-to-day opera ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  งานรักษาความปลอดภัย ให้การดูแลและอารักขาบุคคลสําคัญระดับสูงเวลาปฏิบัติงาน : 10.00 - 22.00 น. (ทํางาน 6 วัน / หยุด 1 วัน)

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  Customer Service Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  Welcome the customers and provide information about ICONSIAM Coordinating with the various departments to provide customers with more convenient services Oversee and facilitate all aspects of the Thai ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - แนะนําสินค้า, ให้ข้อมูลสินค้า, เชียร์ขายสินค้า ทั้งหน้าร้าน และ ช่องทางออนไลน์- ทําหน้าที่พนักงานเก็บเงิน และตรวจสอบการชําระเงินให้ถูกต้อง- ดูแล นับสต๊อกสินค้า- จัดทําเอกสารงานขาย- ดูแลความสะอาดพื้น ...

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  Marketing Communication

  2 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  Seeking, Negotiating, brief the plan with influencers, report. Cooperate with Facebook page or News page to amplify the content and event. On production process, need to accompany influencers. Transla ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  ควบคุมการใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าโดยพิจารณาและสังเกตุภาพความเคลื่อนไหวและสิ่งผิดปกติผ่านกล้องวงจรปิดตามจุดที่กําหนดตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและรายงานสิ่งผิดปกติให้กั ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  • นําเสนอ/แนะนํา/ขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยสามารถระบุข้อดีของสินค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ/ความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด และสามารถทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าในครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถบรรลุยอดขายได้ต ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  ควบคุมการใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าโดยพิจารณาและสังเกตุภาพความเคลื่อนไหวและสิ่งผิดปกติผ่านกล้องวงจรปิดตามจุดที่กําหนดตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและรายงานสิ่งผิดปกติให้กั ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  - งานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทํารายงานสรุปประจําเดือนของหน่วยงาน- งานเอกสารเบิก-จ่ายตามงบประมาณของหน่วยงาน- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน & ภายนอกบริษัท- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเวลาปฏิ ...

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  Hostess @ Blue by Alain Ducasse

  2 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  As a Host at Blue by Alain Ducasse, you will be required to manage the reservations systems in conjunction with the restaurant general manager and restaurant manager. · You will handle and process all ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ประจําจุดแนะนําสินค้า- ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า (แอพพลิเคชั่น)- ชักชวนให้ลูกค้าดาวน์โหลด/สั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางการขาย- เวลาปฏิบัติงาน 10.00-20.00 น.


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - รับชําระค่าบริการเป็นเงินสดและบัตรเครดิต สรุปยอดขายที่ถูกต้องเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และการทอนเงินให้ลูกค้าตามจํานวนที่ถูกต้อง- บันทึก ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการขาย- สรุปการขายประจําวัน พร้อ ...


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ขายสินค้าเครื่องสําอางค์- ขอคนมีประสบการณ์ทําร้าน Retail เครื่องสําอางค์ - มีทักษะแต่งหน้า- มีประสบการณ์จากร้านขายเครื่องสําอางค์


 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  ให้การบริการ การดําเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบํารุงรักษา พร้อมการบํารุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ กํากับดูแล ระบบที่ใช้เพื่อการควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันภัย อุปกรณ์อํานวยความสะดวก และระบบการส ...

 • กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

  Merchandise Admin

  2 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ซัพพอร์ต merchandiser ด้านเอกสารและด้านต่างๆ- ทํารีพอร์ตประจําเดือน/ปี- การออก PO- พัฒนาและดูแลการดําเนินการตามกลยุทธ์การจัดวางสินค้าดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจตามเป ...