Default company background
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

17 ตำแหน่งงาน บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด ดูแลมาตรฐานร้านให้ได้มาตรฐานสูงสุด ดูแลการบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด ควบคุมป้องกันสินค้าสูญหาย1. ทํายอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกําหนด2. ตรวจนับ Stock C ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง , จัดเก็บตาม Location , จัดทํา Slot Tag พร้อมตรวจนับให้ครบและถูกต้อง ช่วย Support หน้าร้านในการผลักดันสินค้าออกไปจัดเรียง ควบคุมการตัด Stock เบิกจ่าย , รับผิดชอบดูแลสินค้าส่งซ่อม ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  เปิด P/O ใบสั่งซื้อที่นอน และเครื่องนอน, Revise P/O, ประสานงานกับ P/C เรื่องเปิด P/Oประสานงานเรื่อง Supplier เข้ารหัสสินค้า, จัดทํารหัสบาร์โค๊ดสําหรับสินค้า New Item ติดตามเพื่อให้ทราบสถานะของทุกๆ P/O ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  1. ประสานงานด้านเอกสารของสาขากับทุกหน่วยงานในบริษัท และส่งต่องานต่าง ๆ ให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแล 2. ประสานงานข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน CDC (Customer Delight Center) 3. รับเรื่องร้องเรียนปัญหากับลูกค้า/จัดท ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  วางแผนการตลาดเพื่อให้แบรนด์ดังกล่าว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ KPI ทั้งในของส่วนของการรับรู้ของแบรนด์ ยอดขาย, ความชัดเจนของ Character โดยใช้งบประมาณทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งทําการวั ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  บริหารการจัดจําหน่ายสินค้าภายในสาขา สร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกําหนด ติดตามและกํากับดูแลพนักงานที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งสอนงานและพัฒนาการทํางานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทก ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  จัดการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายและดําเนินการในส่วนงานที่รับผิดชอบทั้งหมด ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และควบคุมดูแลความเรียบร้อยสวยงามของจุด Display ดูแลภาพลักษณ์ของร้านโดยรวมให้สวยงามให้ตรงตาม Concept และ Pr ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  บริหารการจัดจําหน่ายสินค้าภายในสาขา สร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกําหนด ติดตามและกํากับดูแลพนักงานที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งสอนงานและพัฒนาการทํางานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทก ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  การวางแผนการสั่งซื้อสินค้า และติดตามสินค้าเข้าจําหน่ายให้ตรงเวลา 1. ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท2. ทําการ Sourcing Supplier และสินค้าใหม่สินค้า Furniture & Accessories 3. รวบรวมข้อมูลสินค้าใหม่ ติดต่อ Su ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง , จัดเก็บตาม Location , จัดทํา Slot Tag พร้อมตรวจนับให้ครบและถูกต้อง ช่วย Support หน้าร้านในการผลักดันสินค้าออกไปจัดเรียง ควบคุมการตัด Stock เบิกจ่าย , รับผิดชอบดูแลสินค้าส่งซ่อม ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด ดูแลมาตรฐานร้านให้ได้มาตรฐานสูงสุด ดูแลการบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด ควบคุมป้องกันสินค้าสูญหาย1. ทํายอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกําหนด2. ตรวจนับ Stock C ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  จัดวางสินค้าหน้าร้านให้ตรงตามรายการสินค้า Assortment และ Style ของสินค้า ดูแลภาพลักษณ์ของร้านโดยรวมให้สวยงามให้ตรงตาม Concept และ Promotion ต่างๆ และสร้างแนวคิดให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อกําหนดแผนงานกา ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  ทําการตรวจสภาพสินค้าและจํานวนให้ครบถ้วนและถูกต้องตามจํานวนที่รับ ตรงตามเอกสาร เพื่อนําสินค้าเข้าสาขา ควบคุมการนําเข้า-ตัดออกจากสาขา ควบคุมการโอนย้ายสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามการตัดจ่าย พิมพ์ป้ายราคาเพื่ ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  สร้างยอดขายโดยการพบลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงการประสานงานการขายกับลูกค้าเก่าเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามที่กําหนดปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท เข้าพบลูกค้าเป็นประจําเพื่อรับทราบข้อมูลและสร้างโอกาสในการขาย คอยติดตาม ...

 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

  ช่างซ่อมบำรุง (สาขาพัทยา)

  6 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  ดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกสาขา เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ช่วยเหลือสนับสนุนการขายสิน ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด ดูแลมาตรฐานร้านให้ได้มาตรฐานสูงสุด ดูแลการบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด ควบคุมและป้องกันยอดสูญเสีย รวมถึงการเติมสินค้าของตกแต่งบ้านพร้อมกับการจัดวางให้ ...


 • บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  1. บริหารและวิเคราะห์ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย บริหารผลกําไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย สรุปรายงานยอดขายและกําไร2. คัดสรรหาคู่ค้ารายใหม่ที่เหมาะสมให้แก่บริษัท เจรจากับคู่ค้าปัจจุบันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษ ...