Default company background
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

17 ตำแหน่งงาน บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  ธุรการซ่อมบำรุง

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายซ่อมบํารุง และบริษัท2.รับใบแจ้งซ่อมและออกเลขที่เอกสารพร้อมลงชื่อผู้รับแจ้ง3.ส่งงานที่ได้รับการแจ้งซ่อมให้หัวหน้าแผนกซ่อมบํารุงพิจารณา4.ติดตามผลการดําเนินการใบแจ้งซ่ ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  Performance Marketing Officer

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.วางแผน ดูแล ให้คําปรึกษา ควบคุม การดําเนินการโปรโมทโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ Facebook, IG, TikTok Twiter, Blogdit, Line และผลิตภัณฑ์ในเครือ Google ตามเป้าหมายของแผนก 2.จัดทํารายงานสรุปผล คําแนะนํา การโปรโ ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.สนับสนุนการวางแผนงานสําหรับการออกบูธ2.จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการออกบูธ3.ดําเนินการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง4.สรุปผล นําเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน5.ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ และหน่วยงานอ ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ทําการพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ฝ่ายกําหนด2.เก็บข้อมูลผลการทดลองสูตรตํารับและส่งรายงานผลการพัฒนาสูตรตํารับให้กับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสูตรตํารับ3.จัดเตรียมเอกสารการพัฒนา4.รวบรวมข้อมูลก ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  ผู้แทนยา Modern Trade Sales

  7 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด2.วางแผนการขายและบริหารยอดขายในแต่ละห้างสรรพสินค้า3.ประสานงานกับจัดซื้อของห้างต่างๆ เพื่อนําเสนอขายสินค้า4.เพิ่มช่องทางและรักษาการจําหน่ายสินค้ากลับกลุ ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคํานวณ และการอนุมัติ3.ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด4.จัดทํารายงานภาษีซื้อ, ภพ.30, ภพ.36, ภ ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.จัดทํา และทบทวนเอกสาร ข้อกําหนดการวิเคราะห์ (Specification) ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ วัตถุดิบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป ให้เป็นไปตามเภสัชตํารับล่าสุดตามรัฐมนตรีประกาศ หรือ ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ควบคุมกระบวนการผลิตยาที่ตนเองรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด PICS/GMP และระบบมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่ทางบริษัทกําหนด2.ควบคุมการเบิกวัตถุดิบ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กําหนด3.ประสานงานแ ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  ช่างควบคุมระบบ

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบํารุงและบริษัท2.ควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศ(AHU)และแอร์ชิลเลอร์ภายในอาคารผลิต3.ทําการตรวจสอบ และบันทึกค่าสถานะการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบปรับอากาศ(Chill ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  พนักงานขาย pc

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  1.ให้ข้อมูลลูกค้าและนําเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวจีน2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย3.สถานที่ปฏิบัติงาน ลาดกระบัง 1 คน / บิ๊กซี ราชดําริ 1 คน4.ระยะเวล ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  Modern Trade Sales

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด2.วางแผนการขายและบริหารยอดขายในแต่ละห้างสรรพสินค้า3.ประสานงานกับจัดซื้อของห้างต่างๆ เพื่อนําเสนอขายสินค้า4.เพิ่มช่องทางและรักษาการจําหน่ายสินค้ากลับกลุ ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  Creative marketing officer

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.รับผิดชอบกิจกรรมด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย2.ช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด3.ดําเนินการตามแผนการตลาดที่ได้วิเคราะห์และวางแผนไว้4.ร่วมจัดกิจกรมการตลาดนอกสถานที่5.ติด ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  ช่างแอร์

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบํารุง และบริษัท2.ทําการซ่อมบํารุงแอร์เมื่อชํารุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน3.ทําการซ่อมบํารุงแอร์เชิงป้องกัน ตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน4.ทําการติดต ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  business development admin

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ประสานงาน ดูแลการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ทางบริษัทฯ (กลุ่มสินค้า Healthcare) ตั้งแต่เริ่มพัฒนาสินค้า ดําเนินการจนจบกระบวนการ 2.สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ช่องทางการขาย รา ...

 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

  เภสัชกรฝ่ายผลิต (อาวุโส)

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ควบคุมกระบวนการฝ่ายผลิตด้านยาน้ํา ยาครีม และยาขี้ผึ้ง ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงFinishgood2.มีความสามารถแก้ปัญหาในระหว่างกระบวนการ (Problem Solver)และReconcileได้3.กําหนดแผนงาน แจ้งแผนงาน ร่วมจัดสรรงานกับน ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของแผนกคลังบรรจุภัณฑ์ และบริษัท2.ตรวจสอบ ปริมาณการรับ, การจัดเก็บ, การจ่าย, การรับคืนบรรจุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน3.ตัดบันทึกสต๊อกการ์ด ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน4 ...


 • บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายที่กําหนด2.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ยาระหว่างกระบวนการผลิต และยาสําเร็จรูป3.ตรวจสอบ และวิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างกระบวนการผลิต ยาสําเร็จรูป แล ...