Default company background
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ใน ประเทศไทย

21 ตำแหน่งงาน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

  ช่างประจำอาคาร

  17 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  งานซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสํานักงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้นดูแลรับผิดชอบงานบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เก็บร ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษัท เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรจัดเตรียม จัดทําสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างให้กับหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบร ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  1. ขับรถรับส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ2. ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน3. นํารถเข้าศูนย์ตรวจเช็ค4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  1. จัดทํางานด้านเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง2. การยื่นเอกสารเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก3. ยื่นเอกสารรับรองหลักสูตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน4. รับผิดชอบ การจัดทํายูนิฟอร์ม/ ตรวจส ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด พระประแดง, ประเทศไทย

  ช่วยจัดทํามาตรฐาน (Specification) น้ํามันรําข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์น้ําในระบบช่วยจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามระบบมาตรฐานต่าง ๆที่บริษัทจัดทําช่วยควบ ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  ตรวจเช็ควัดค่าพลังงาน และบันทึกอัตราการใช้พลังงานตรวจสอบและบํารุงรักษาไฟฉุกเฉิน AIR CONDITIONNER หม้อแปลงไฟฟ้า INVERTER AIR COMPRESSURE และ DRYER อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในโรงงานตรวจเช็ค ดูแลและทําความสะอาด ...

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

  ผู้จัดการแผนกขายค้าปลีก

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  รับนโยบาย เป้าหมายการขายของบริษัทฯ จากผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ ดําเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กําหนดไว้เสนอแนวทางการปฏิบัติงานและเป้าหมายการขายพร้อมทั้ง ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  วางแผนและพัฒนากระบวนการสรรหา สรรหารคัดเลือกบุคลากรจากช่องทางต่างๆ คัดกรองใบสมัคร สัมภาษณ์ ประสานงานกับผู้สมัครและต้นสังกัด จัดทําเอกสารสัญญาจ้าง สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และด้านแรงงานสัมพันธ์ ดําเ ...

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

  HRD Supervisor

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  วางแผนฝึกอบรมประจําปี จัดทํา Training need survey ประจําปี ดําเนินการจัดฝึกอบรม /OJT /Job Instruction / Coaching /Counselling / Job Assignment / Job Rotation ให้กับพนักงานจัดทํา Follow up ประเมินผลหลั ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  วางแผนและกําหนดแนวทางสนับสนุนการขายสินค้า และการประชาสัมพันธ์สินค้าจัดทําสื่อโฆษณา และวัสดุส่งเสริมการตลาด ติดต่อและดูแลช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์สํารวจตลาด หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  วางแผนการทํางานรายวัน/รายสัปดาห์ วางแผนการทํางาน เข้าดําเนินงานในแต่ละพื้นที่ แบ่งสรรและกระจายงานซ่อมประสานงานจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ให้เพียงพอ ควบคุมและดําเนินการดัดแปลงปรับปรุงอะไหล่และเครื่องจักรตร ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  บริหารจัดการงานด้านบุคคล และธุรการทุกกระบวนการได้เป็นอย่างดี สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จัดทําแผนและดําเนินการฝึกอบรมภายในโรงงานวางแผน ควบคุม ดูแล ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในหน่วยงานให้มี ...

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

  ผู้จัดการแผนกการตลาด

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  ร่วมจัดทําแนวทางและกลยุทธ์การตลาดในประเทศโดยภาพรวม รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ของบริษัทตามนโยบายที่ได้รับจากฝ่ายบริหารรับผิดชอบการจัดทําแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งปรับปรุงแผนงานให้ทันกับสถานกา ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  ควบคุมดูแลจัดส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมสินค้า บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและพัสดุ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ - วางแผนประสานงานและจัดส่งให้ลูกค้าทันตามกําหนด - ประสานงาน ...

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

  Export Sales and Marketing Associate

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  Responsible for International Sales and Marketing; being key point of contact between the company and its customers for providing aftersales support. Coordinate with Export, Logistic, relevant teams a ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  ดูแลการบริหารงานบุคคล ทั้งด้านอัตรากําลังคน การสรรหาว่าจ้างให้ทันเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งสรุปผลนําเสนอผู้บังคับบัญชา ประสานงานด้านการสรรหาคัดเลือกและว่าจ้าง จัดทําสัญญาว่าจ้างและหาแหล่งแรงงาน สํารวจและ ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  พัฒนาทํางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทํางานกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งทวนสอบข้อมูลทั้งหมดในการทํางานของฝ่ายผลิต และฝ่ายวิศวกรรม ตรวจส ...

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

  HRM Supervisor

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  1. ดําเนินการและพัฒนาระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีคุณภาพ 2. ดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 3. Onboadeing /OJT ประเมินพนักงานทดลองงาน 4. ร่วมจัดทําโครงสร้างองค์กรแ ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  รับนโยบาย เป้าหมายการขายของบริษัทฯ จากผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศดําเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กําหนดไว้ เสนอแนวทางการปฏิบัติงานและเป้าหมายการขายพร้อมทั้ง ...


 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  ช่วยควบคุม และพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพเตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจประเมินในด้านต่างๆ ช่วยวางแผนการรับการตรวจประเมินจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ติดต่ ...