Default company background
บ พ จ

บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด ใน ประเทศไทย

8 ตำแหน่งงาน บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  แอดมินประสานงาน

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ · - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายขาย QA ฝ่ายผลิต · - รับและส่งข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน · - ติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกําหนด · ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา · ปริญญาตรี · ไม ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  พนักงานฝ่ายผลิต

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  วางแผนการผลิตร่วมกัน · - ควบคุม ตรวจสอบการผลิต · - ผลิตสินค้าให้ทันเวลาตามแผน · - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต · ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,โบนัสประจําปี · ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย · ไม่ระบุ · - หากมีควา ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  Graphic โรงพิมพ์

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ออกแบบและจัดเตรียมไฟล์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์, สติกเกอร์ฉลากสินค้า, หนังสือ, เมนู, แผ่นพับ, โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย · - เตรียมไฟล์สําหรับงานพิมพ์ เช่น กา ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  คลังสินค้า

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าขาเข้า ตามรายละเอียดของใบ PO · - จัดเก็บสินค้าและตรวจนับสินค้าคงคลัง บันทึกการรับเข้าสินค้า · - เตรียมสินค้าสําหรับจัดส่งตามเอกสารจัดส่งสินค้า · ประกันสังคม,โบนัส · ปว ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  Graphic & Sale

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  สามารถขายงาน/รับงาน หรือมีความสนใจที่จะฝึกขายงานพิมพ์ · - ออกแบบงานโดยโปรแกรม Graphic · - เช็คไฟล์และปรับแก้งานให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า · - เตรียมไฟล์ผลิตสําหรับการผลิต · - ติดตามการส่งมอบสิน ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  Sale ประสานงาน

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ประสานงานกับลูกค้า · - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง QA ฝ่ายผลิต · - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ · - รับและส่งข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน · - ติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกําหนด · - ออกใบสั่งผลิต · ประกันส ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  พนักงานคัดงาน

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  คัดสินค้าว่าได้รับมาตรฐานหรือไม่ · - คัดแยกสินค้า (ของดี/ของเสีย) · - บรรจุหีบห่อสินค้าเตรียมส่งหรือเก็บเข้าคลัง · ประกันสังคม,โบนัส · ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย · ไม่ระบุ · - มีความละเอียด รอบคอบ · - ...

 • บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด

  Sale & Graphic

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท พลอยแพคเกจจิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  สามารถขายงาน/รับงาน หรือมีความสนใจที่จะฝึกขายงานพิมพ์ · - ออกแบบงานโดยโปรแกรม Graphic · - เช็คไฟล์และปรับแก้งานให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า · - เตรียมไฟล์ผลิตสําหรับการผลิต · - ติดตามการส่งมอบสิน ...