Default company background
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด ใน ประเทศไทย

17 ตำแหน่งงาน บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Project Coordinator

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  Qualifications: · Bachelor's degree in any fields · Experience as a Project Coordinator or Project Management (PMO) or similar role · Experience in IT/Tech Consult industry is preferred Well organizat ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Accounting supervisor

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  - จัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทํางบการเงินเสนอต่อหน่วยงานราชการ- ตรวจสอบรายการของแต่ละบัญชีทั้งหมดให้ตรงกับแยกประเภทในระบบ AX- กระทบยอด Bank รายงานเงินสด และตรวจสอบรายการเงิน ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Programmer Developer

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  1.พัฒนาและออกแบบ โปรแกรมของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กําหนด2.ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาของบริษัท เพื่อให้เกิดปัญหาการใช้งานน้อยที่สุดหลังจากที่ใช้งานจริง3.จัดทําคู่มือเอกสารต่างเกี่ยวกับโปรแกร ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Online Marketing Strategy

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรในการวางกลยุทธการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ร้านยาฟาสซิโน สินค้า และบริการ รวมถึงสนับสนุนการสร้างยอดขายทั้งในร้านและอีคอมเมิร์ซของ ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Asset Data Officer/Senior

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  • ดูแลในส่วนงานทรัพย์สินส่วนกลาง/สาขา/คลังสินค้า ของบริษัท (การบันทึกข้อมูล/จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน/ตรวจสอบ) · • จัดทําบันทึกทรัพย์สินพนักงาน/แผนกต่างๆ ลงโปรแกรม · • ดูแลการเบิก-จ่ายทรัพย์สินที่ใช้งานใ ...


 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสามารถติดตั้งซ่อมล้างและวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงได้- บริการซ่อมบํารุงภายในอาคาร ในระบบไฟฟ้าทั่วไป งานประปา สุขาภิบาล ฯลฯ- ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร- สามารถวางแผนงานได้ แ ...


 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  Supply chain specialist will play a crucial role in optimizing our supply chain operations, ensuring the efficient flow of goods from suppliers to customers. · The Supply Chain Specialist will collabo ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Customer Service

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  1. ประสานงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 2. ตอบคําถาม ช่วยเหลือและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3. จัดเตรียมความพร้อมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี 4. รับผิดชอบดู ...


 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทํางาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ดูแล ทําความสะอาด บํารุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- ขับรถไปยังจุดหมายตามคําสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  System Network Supervisor

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  1.ติดตั้ง ดูแล พัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.ติดตั้ง ดูแล พัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย3.ติดตั้ง ดูแล พั ...


 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย ดําเนินการจัดทําเอกสารสั่งซื้อ และเปรียบเทียบราคา (จัดซื้ออุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สํานักงาน,อุปกรณ์ไอที,อุปกรณ์ช่าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย)-ติดตาม ตรวจสอบ การสั ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  System Analys

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  1. ดูแล แก้ไข ปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัท เช่น ERP, WMS, B2B, E-Commerce เป็นต้น 2. ดูแล แก้ไข ข้อมูล แอปพลิเคชั่นของบริษัท เช่น ERP, WMS, B2B, E-Commerce เป็นต้น3. ประสานงานกับผู้ใช้งา ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Brand Activation Supervisor

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  - วางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาด- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนาการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับองค์กร- วางแผนการใช้สื่อ OOH ได้ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย- วางกลยุท ...


 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  -ประสานงานการเปิด-ปิดสาขา -งานประสานการ Renovate สาขา กับแผนกปฎิบัติงาน แผนกช่างและผู้รับเหมาภายนอก-ภายใน-งานจัดซื้อจัดจ้างและการออกใบคําสั่งซื้อต่างๆ เช่น การสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ งานป้ายภายใน-ภายนอก- ...


 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  - จัดหารายการยา เวชภัณฑ์,เครื่องมือแพทย์ หรือสินค้าใหม่ๆที่ต้องการ และเกี่ยวข้อง- เปรียบเทียบราคาแต่ละ Supplier/ต่อรองราคา- ติดตามการขายในสาขา เพื่อหาสินค้าที่เพิ่มยอดขายได้ ให้ทันต่อสถานการณ์- ติดตาม ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Creative Content Writer

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ คําพูด เนื้อหา บทความ ที่มีคุณภาพและความน่าสนใจ เพื่อโฆษณาสินค้า และ บริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล ...

 • บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

  Senior Admin

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย

  1.บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งสํานักงานใหญ่ และสาขาต่าง ๆ งานอาคาร ทรัพย์สิน งานจัดซื้อ งานซ่อมบํารุง รปภ แม่บ้าน 2.กํากับ ตรวจสอบ ดูแลงานจัดซื้อของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ 3.กํากับ ควบคุมระบบ ...