Default company background
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ใน ประเทศไทย

17 ตำแหน่งงาน บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Export Sale

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1. หาลูกค้าใหม่ และนําเสนอขายสินค้า กับกลุ่มตัวแทนและลูกค้าต่างประเทศทุกช่องทาง2. วางแผนการขาย และทํายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ3. จัดทําใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้าพิจารณาเพื่อสั่งซื้อ ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  หัวหน้าแผนกขนส่งสินค้า

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  - จัดตารางการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - มอบหมายงานให้พนักงานขนส่งแต่ละวัน - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมรายงานปัญหา - ควบคุมการรับใบส่งของ/ใบกํากับภาษี เพื่อส่งให้ลูกค้าเซ็นต์ ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Digital Marketing

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  - วิเคราะห์ตลาด และสินค้าของบริษัทคู่แข่ง เพื่อพัฒนา เเละวางแผนแนวทางการตลาดออนไลน์- จัดทํา Content Planning ของแต่ละเดือนตาม Campaign และ Marketing Plan ที่วางไว้- วางแผนการใช้งบประมาณ-ประเมินเทคโนโล ...


 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  - ดูแลงานด้านจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ- วางแผนดําเนินการ หาแนวทางการ Sourcing หาสินค้า ผู้ขายและผู้ผลิตสินค้า เกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์, ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรถยนต์ และอื่นๆที่เกียวข้อง- Sourcing ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Sale Export Manager

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1. หาลูกค้าใหม่ และนําเสนอขายสินค้า กับกลุ่มตัวแทนและลูกค้าต่างประเทศทุกช่องทาง 2. วางแผนการขาย และทํายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ2. จัดทําใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้าพิจารณาเพื่อสั่งซื้ ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Export Sale Manager

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1. Formulates sales and marketing strategies for company products in International market.2. Participates in setting up of annual sales target and marketing strategies for own assigned countries.3. Co ...


 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - วางแผนการขาย และขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด - ติดต่อลูกค้า/หาฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ตามเขตโซนพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เข้าพบลูกค้าเพื่อรับคําสั่งซื้อ และนําเสนอขาย ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  บัญชี ต้นทุน

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1. ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ2. คํานวณต้นทุนภายในบริษัทฯ3. จัดทํารายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต4. วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดทําบัญชีต้นทุน5. กําหนดการเพิ่มรหัสสินค้าให ...


 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  - วางแผนการขาย และขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด- ติดต่อลูกค้า/หาฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ตามเขตโซนพื้นที่ที่รับผิดชอบ- เข้าพบลูกค้าเพื่อรับคําสั่งซื้อ และนําเสนอขายสิ ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Product Development

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1. วางแผน และกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ2. ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ คู่แข่ง เทคโนโลยี Software / Solution ใหม่ๆ กับการใช้งาน ความคิดเห็นของลูกค้า โดยนําข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ ปรับป ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Product Marketing, Brand Marketing, Marketing

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน,เขตบางบอน,เขตราษฎร์บูรณะ,เขตบางแค), สมุทรสาคร(ทุกเขต/อําเภอ)**: ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  พนักงานฝ่ายผลิต

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:3 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน,เขตบางบอน,เขตราษฎร์บูรณะ), สมุทรสาคร(ทุกเขต/อําเภอ)**: · **เงิน ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Business Development Manager

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  - สํารวจและวิเคราะห์ คู่แข่งทางการตลาด เทรนของตลาด ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด- วิเคราะห์ นําเสนอสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับช่องทางการขาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนราคาขายท ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Oversea Puchasing and Sale Export

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)**: · **เงินเดือน(บาท) **:20,000 - 28,000**: · **วันหยุด **:วันเสาร์**, ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  บัญชี-ลูกหนี้

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน)**เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 20,000**วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย์**เวลาทํางาน ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  Sale Modern Trade

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน)**: · **เงินเดือน(บาท) **:20,000 - 25,000**: · **วันหยุด **:วัน ...

 • บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด

  พนักงานขายร้านค้า

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด บางนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา · **จํานวนที่รับ **:4 ตําแหน่ง · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา,เขตลาดกระบัง,เขตบางแค,เขตบางขุนเทียน), สมุทรปราการ(ทุกเขต/อําเภอ) · **เงินเดือน( ...