Default company background
บ อ โ จ

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด ใน ประเทศไทย

15 ตำแหน่งงาน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  รับมอบหมาย แผนงานซ่อมประจําวัน · ตรวจสอบ เสนอแนวทาง และ แผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมบํารุงอย่างมีประสิทธิภาพ · จัดทําแผน การซ่อมบํารุงตามรายการที่ได้รับมอบหมาย · ดําเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมาย · ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  วิศวกรสำนักงาน

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.บริหารโครงการก่อสร้าง · 2.BOQ ถอดแบบ ประมาณราคา · 3.ควบคุมแผนงานโครงการ · 4.ตรวจแบบ Shop Drawing · 5.มีประสบการณ์งานโครงการก่อสร้าง · ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวพักผ่อ ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  นักศึกษาฝึกงาน

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ฝึกงานแผนกขายบริษัทอรสิริน โฮลดิ้ง · - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ · ปริญญาตรี · ไม่ระบุ · สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ · ขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร, คอนโดมีเนียม และอาคารชุด

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย ภาษาจีน

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.นําเสนอขายสินค้า แนะนํา หาลูกค้าใหม่ และบริการลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า · 2.ติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อให้ลูกค้า · 3.สํารวจตลาดคู่แข่งขัน · ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่ ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  ผู้ควบคุมงาน

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  วางแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง · - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน มาตรฐานการทํางาน และถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม · - ประสานงานนัดหมายกับ QA/QC และร่วมตรวจสอบคุณภาพงานทุก ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  การตลาด

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและลูกค้าพร้อมวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด · 2.สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง รวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ · 3.กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะทําการสื่อ ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  เลขานุการ

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  เลขานุการผู้บริหาร · ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวพักผ่อนประจําปี ตรวจสุขภาพประจําปี ประกันกลุ่ม · ปริญญาตรี · 1 ปีขึ้นไป · สามารถขับรถยนต์ได้ · มีใบขับขี่รถยนต์ · ขายอสัง ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  พนักงานขาย

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.นําเสนอขายสินค้า แนะนํา หาลูกค้าใหม่ และบริการลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า · 2.ติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อให้ลูกค้า · 3.สํารวจตลาดคู่แข่งขัน · ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่ ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  พนักงานนิติบุคคล

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.จัดทําเอกสารในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด · 2.จัดทําเอกสารตั้งเบิกเงินค่าส่วนกลาง เงินกองทุน เงินบํารุงสาธารณูปโภค · 3.จัดทําหนังสือแจ้งค่าส่วนกลาง ค่าเช่า · 4.จัดเก็บค่าส่วนกลาง ค่ ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  ช่างไฟฟ้า

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  รับมอบหมาย แผนงานซ่อมประจําวัน · ตรวจสอบ เสนอแนวทาง และ แผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมบํารุงอย่างมีประสิทธิภาพ · จัดทําแผน การซ่อมบํารุงตามรายการที่ได้รับมอบหมาย · ดําเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมาย · ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  สถาปนิก

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจสอบติดตามงานออกแบบ จากบริษัทผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุและควบคุมงบประมาณ · วางแผนงาน การตรวจสอบแบบและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท · ตรวจสอบสเปควัสดุที่เกี่ยวข้อง ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  สถาปิก

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจสอบติดตามงานออกแบบ จากบริษัทผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุและควบคุมงบประมาณ · วางแผนงาน การตรวจสอบแบบและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท · ตรวจสอบสเปควัสดุที่เกี่ยวข้อง ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  วิศวกรสนาม

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.ควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามขั้นตอนการทํางาน มาตรฐานการทํางาน และถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม · 2.ประสานงานนัดหมายกับ QA/QC และร่วมตรวจสอบคุณภาพงานสาธารณูปโภคทุกหมวดงาน · 3.ตรวจสอบและนํา ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  พนักงานชั่วคราว

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ทําสัญญาว่าจ้างต่าง ๆ · - บันทึกจัดเก็บข้อมูลการทําสัญญา · - ประสานงานด้านเอกสารภายในแผนก · - ทํางานวันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) · ปริญญาตรี · ไม่ระบุ · 1.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Of ...

 • บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

  พนักงานการตลาด

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและลูกค้าพร้อมวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด · 2.สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง รวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ · 3.กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะทําการสื่อ ...