บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

31 ตำแหน่งงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  Credit staff

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก

  ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชําระเกินกําหนดพร้อมจัดทํารายการติดตามหนี้ เสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ จัดทํารายงานเบิกบิล และวางบิลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการขอเปิดบัญชีลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อให้การขาย และการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน

  - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ไ ...

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  สัตวแพทย์ (Animal Feed)

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  - ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณภาพอาหารสัตว์ และสนับสนุนงานฟาร์มในเครือ โรงงานผลิต และลูกค้าอาหารสัตว์- ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังปัญหา และให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ วิธีการจัดการให้กับเกษตรกร สหกรณ์ ตัวแทนขายอาหารสัตว์- ติดตามข้อมูลวัตถุดิบชนิดใหม่ รวมถึง ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  - ดูแลและพัฒนาฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่- ขายและนําเสนอขายสินค้าในโซนเขตที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งบริหารจัดการ สต๊อคสินค้าได้- บริหารจัดการสินค้าที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ- นําเสนอช่องทางการขายและขยายฐานลูกค้าได้- บริการหลังการขาย และติดตามภาระหนี้สิน- ออกพื้นที่เยี่ยมลูกค้า (อาจจะ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน

  1. บริหารจัดการร้าน เกี่ยวกับการขาย, การบริการลูกค้า, การทําอาหาร , บริหารจัดการสต๊อก2. รับผิดชอบการวางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา3. ควบคุมดูแลคุณภาพและความสะอาดของร้านให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท4. ส่งรายงานและนําเสนอผลงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานท ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตพระโขนง

  -ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า -ดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้ร ...

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  Sales Training

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง

  Plan, implement and manage sales educational workshops · Identify labor with needs, strengths, weaknesses and sales skills improvement · Organize and monitor every training · Track and evaluate trainees' work · Consult with employees' supervisors · Serve as advisor to our employe ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร

  - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ไ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตสาทร

  - ขายปลานิล/ปลาทับทิม ให้กับลูกค้าช่องทางตลาดสด- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์- ปฎิบัติงานตามเวลาของลูกค้าช่องทางตลาดสดได้


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา

  ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตบางนา

  Location: โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บางนา กม.21 / อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี / อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี- เก็บตัวอยางวัตถุดิบ และตรวจสอบคุณภาพจากรถส่งวัตถุดิบในรอบแรกและรอบสอง- วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบันทึกในเอกสารและคอมพิวเตอร์- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ ...

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  Logistics Planning

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Kon Kaeo

  "ซีพีเอฟ" เป็นผู้นําในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดําเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ํา โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตบางกอกน้อย

  ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตบางนา

  - ดูแลและพัฒนาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่- ขายและนําเสนอขายสินค้า พร้อมทั้งบริหารจัดการสต๊อคสินค้าได้- บริหารจัดการสินค้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีระบบ- สินค้าจําหน่ายเป็นสินค้าของกลุ่มธุรกิจห้าดาว- ออกพื้นที่เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย- จัดส่งสินค้าให้กับลุกค้าที่อยู่ภาย ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่

  ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน

  - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ไ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตสาทร

  - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ไ ...


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตคลองสาน

  - ต้อนรับ และแนะนําอาหาร เครื่องดื่มที่ลูกค้าอาจสนใจ- รับออเดอร์จากลูกค้า- ตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับรายการที่สั่งครบถ้วน- ดูแลลูกค้า และดําเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา


 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตบางกอกน้อย

  1. บริหารจัดการภายในศูนย์อาหาร, การบริการลูกค้า, บริหารจัดการร้านเช่า2. รับผิดชอบการวางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา3. ควบคุมดูแลคุณภาพและความสะอาดของร้านให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท4. ส่งรายงานและนําเสนอผลงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5. ง ...

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  Internal Audit

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก

  Develop internal audit scope and audit plansAcquire, analyze and evaluate accounting documentationPrepare and present reports that reflect audit results and document processAct as an objective source of independent advice to ensure validity, legality and goal achievementIdentify ...