Default company background
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ใน ประเทศไทย

22 ตำแหน่งงาน บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  Draftsman - (สถานที่ทำงาน Paradise Park)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย

  - ออกแบบครัวเชิงพานิชย์- ออกแบบงานระบบ เช่น ระบบน้ําดี ระบบน้ําเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส ระบบดูดควัน งานห้องเย็น - ประสานงานก้บหน่วยงานต่าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  Service Engineer

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  1. ประสานงานกับลูกค้า แนะนํา ให้คําปรึกษา งานบริการหลังการขาย2. วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการหลังการขาย3. ควบคุมงาน ติดตั้งและงานซ่อมแซม4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน5. ออกแบบและคํานวน


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  - ออกแบบแนวคิด 3 D สําหรับระบบเครื่องทําความเย็น (Concept Design)- ประสานงานและติดตามข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย- ช่วยจัดทําคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์และคู่มืองานติดตั้ง- จัดทําใบขอสั่ ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  วิศวกรจัดหาอาวุโส

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  1. รับข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ นํามาเปรียบเทียบสเปคสินค้า เปรียบเทียบประวัติผู้ขาย ราคา เพื่อขอใบเสนอราคา2. จัททําข้อมูลตารางเปรียบเทียบราคาเพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายจั ...


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  -ตรวจสอบเอกสารวางบิลจากส่วนงานบัญชีลูกหนี้ ให้ถูกต้องตามกําหนดการของลูกค้าแต่ละราย ยื่นเอกสารวางบิลกับลูกค้า-ลงรายการยอดรับเงินตามใบรับวางบิลของลูกค้าในรายงานประมาณการเงินสดรับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกา ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  - ตรวจรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ- บันทึกรับสินค้าเข้าระบบผ่านซอฟแวร์ขององค์กร- จัดเก็บรักษาวัตถุดิบ/สินค้า/อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับ Location ที่กําหนด- จ่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องให้กับฝ ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  พนักงานคลังสินค้า

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  - ควบคุมการรับ-จ่าย และจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบ- ควบคุมการโหลดสินค้าวัตถุดิบให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้- ควบคุมสต๊อกสินค้าวัตถุดิบได้ถูกต้องตาม Card เบิก-จ่าย / โปรแกรมสําเร็จรูป- ดูแลการใช้งานอุปกรณ์เ ...


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานขนย้ายสินค้า- ขนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บเข้าพื้นที่ที่กําหนด- ขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าและขนถ่ายสินค้าขึ้นรถส่งของ- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  Technical Service Supervisor-horeca

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:วันเสาร์**, * ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  วิศวกรบริการ

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  1. ประสานงานกับลูกค้า แนะนํา ให้คําปรึกษา งานบริการหลังการขาย2. วิเคราะห์ และวางแผนงานบริการหลังการขาย3. ควบคุมงาน ติดตั้งและงานซ่อมแซม4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน5. ออกแบบและคํานวน


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  1. ควบคุมการดูแลกระบวนการวางแผน การตรวจสอบสินค้ากับเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า2. ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารและกําหนดเวลา3. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการจัดส่งสินค้ากั้บหน่วยงานที ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  Business Development Division Manager

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน: · รูปแบบงาน : · งานประจํา**: · จํานวนที่รับ :1 ตําแหน่ง**: · สถานที่ปฏิบัติงาน : · กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)**: · เงินเดือน(บาท) :ตามตกลง**: · วันหยุด : · วันเสาร์ · , วันอาทิตย์**: · ...


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย

  - ซ่อมสินค้า/งานบํารุงรักษาสินค้า- ตรวจเช็คและวิเคราะห์ปัญหางานซ่อม/งานบํารุงรักษาสินค้า เพื่อจัดทํารายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน- จัดทํารายงานการให้บริการให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้า- ...


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย

  - จัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบบริษัท ชิ้นส่วนการผลิต อุปกรณ์สํานักงาน และอื่นๆ- เปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบ- ออก PO PR ในการสั่งซื้อ- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น- โต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษ

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  17 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  -ติดต่อประสานงาน รวบรวมเอกสารทําใบเสนอราคาเก็บเงินงานติดตั้งเครื่องทําความเย็นตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขของ Order ลูกค้า-ติดต่อประสานงาน รวบรวมเอกสารทําใบเสนอราคาเก็บเงินงานซ่อมบํารุงเครื่องทําความเย็ ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  -วางกลยุทธการบริหาร จัดทํานโยบาย และวางแผนการผลิต, กําหนดเป้าหมายการผลิตที่เกี่ยวกับคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ-ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป้าหมายและการประมาณการผลิต-มีการกําหนดและวาง ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  วิศวกรสรรหาอาวุโส

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  การผลิต · วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 5 - 7 ปี · กทม. (ลาดกระบัง) · ปริญญาตรี · 20,000 - 30,000 บาท/เดือน · หน้าที่และความรับผิดชอบ · 1. รับข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ นํามาเปรียบเทียบสเปค ...

 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  17 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  -ควบคุมเอกสารจากหน่วยงานจัดซื้อเพื่อรอการวางบิลจากผู้ขาย ตรวจสอบเอกสารชุดรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบบันทึกรับสินค้าเข้าคลัง และบันทึกตั้ ...


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  1.กํากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนการดําเนินงานทางด้านบัญชีและการเงินที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจในช่วงเวลานั้น ๆ 2.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญ ...


 • บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย

  - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต- ประสานงานในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์- รายงานปัญหาด้านคุณภาพขของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเรียบร้อยของผลิตภ ...