Default company background
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

18 ตำแหน่งงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ติดต่อลูกค้าตามต่ออายุกรมธรรม์นัดลูกค้าเพื่อส่งกรมธรรม์พร้อมนัดหมายเพื่อเก็บค่าเบี้ยประกันงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  Server Administrator

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- - 7 ปี- กรุงเทพมหานคร- ปริญญาตรี- 30,000 - 50,000 บาท/เดือน- หน้าที่และความรับผิดชอบ · Responsible for the Implementation, Configuration, and deployment of e ...

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  Senior Database Administrator

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  To Manage DB Administration tasks Gathering and analyzing authenticate system requirements as well as proposed alternative solution to serve online business needs Assist the development teams with SQL ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม (ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์)ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโปรดักส์/ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัทฯทํางาน 5 วัน ห ...

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  Marketing Communication

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1.จัดทําแผนการตลาด การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่องทางการขาย2.จัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย3.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก4.Initiate การสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ติดต่อดูแลประสานงานกับทางลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ ของโครงการต่างๆที่ดูแลรับผิดชอบ ในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าหน้ามีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการทําประกันภัย เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์ ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  - จัดทํางบการเงินในรูปแบบ IFRS รายเดือน รายไตรมาส และรายปี- จัดทํา Financial Performance รายเดือน รายไตรมาส และรายปี- จัดทํา Financial Statements กรอกหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ Annual Report- วิเคราะ ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  - จัดทําการจ่ายผลประโยชน์ให้กับตัวแทนและนายหน้า- วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรับชําระเบี้ยประกัน เพื่อคํานวณการจ่ายผลประโยชน์ให้ถูกต้อง- จัดทําใบสําคัญจ่าย และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย- ติดต่อประสานงาน และตอ ...

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  Underwrite Non Motor

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1. ดูแลการจัดการด้านการออกเอกสารทั้งในส่วนของกรมธรรม์ สลักหลัง และเอกสารแนบต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อไขกรมธรรม์ประกันภัย2. ดูแลการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งาน3. ตรวจส ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ติดตามทวงถาม รับ-จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อและค่าสินไหมประกันภัยต่อเฉพาะราย ตัดรายการเจ้าหนี้-ลูกหนี้ในระบบจัดทํารายงานเบี้ยประกันภัยต่อและสินไหมประกันภัยต่อค้างรับ-จ่ายประจําเดือน รวมถึงการเฝ้าระวังกรม ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  เสนอและพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ทั้งรายใหม่และงานต่ออายุ ตามเงื่อนไขของบริษัทให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดการคีย์ข้อมูลและออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คํานวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้ ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  - ตรวจสอบการรับเงินทุกช่องทางกับ Bank Statement และวิเคราะห์การรับชําระหนี้ในระบบ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย รายได้อื่น ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน - ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินที่ลูกค้าชําระค่าเบี้ยประกันเพื่อ ...

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  Sale Support

  36 นาทีที่แล้ว


  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ค้นหา รวบรวม และสนับสนุนงานด้านข้อมูลให้กับฝ่ายขายทํารายงานการนําเสนอจัดการงานด้านเอกสารสําคัญให้กับฝ่ายขายประสานงานกับลูกค้า


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  - ร่วมวางแผนงานตรวจสอบ (Audit Program) กับหัวหน้าทีม- สํารวจระบบงานเรื่องที่ตรวจสอบเบื้องต้น- สอบทานการควบคุมภายในเรื่องที่ตรวจสอบ- ทดสอบสาระสําคัญเรื่องที่ตรวจสอบ ตามแผนงาตรวจสอบ (Audit Program)- สรุ ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คําแนะนําขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้องดําเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เ ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  • ตรวจสอบความเสียหาย และประเมินราคาค่าแรงซ่อม และอะไหล่รถยนต์ รถบรรทุก · • ตรวจสอบความคุ้มครองให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทน · • เจรจาต่อรองพร้อมทั้งดําเนินการจ่ายค่าเสียหาย


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  รายละเอียดของงาน: ประสานงานภายในองค์กร ทั้งในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์, การส่งเสริมการขาย, ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งการประสานงานร่วมกับทีมระสานงานของธนาคารกสิกรไทย นําเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการ Bancassu ...


 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  ให้บริการสินไหมรถยนต์ที่ศูนย์บริการลูกค้า ( กทม. ) ให้บริการสินไหมรถยนต์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบเอกสารคุมราคา และ ตั้งเบิกค่าสินไหมรถยนต์

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง