Default company background
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

31 ตำแหน่งงาน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ขับรถรับส่งให้ผู้บริหารไปกลับระหว่างบ้านผู้บริหาร และสถานที่ทํางาน- ขับรถรับส่งผู้บริหารในสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย- ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้ขับ- ตรวจสอบ และบํารุงรักษารถ- แจ้ง ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่สรรหา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 3 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · ปริญญาตรีหรือสูงกว่า · ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ดูแลและพัฒนาวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  F&b Officer

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · 1. ดูแลต้นทุนและยอดขายในส่วนFood Concessionในโรงภาพยนตร์ และ VIP Lounge ให้เป็นไปตามเป้าหมาย · 2. ดูแลสินค้าต่างๆให้อยู่ในมาตรฐา ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  -ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ -ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด-ดูแลความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสําหรับการบริการลูกค้า-พัฒนา ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Software Support

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · - บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · - รายละเอียดงาน: · - ไม่ระบุ · - อัตรา: · - 2 ตําแหน่ง · - เงินเดือน: · - 15,000 - 17,000 บาท · - สถานที่ปฏิบัติงาน: · - สํานักงานใหญ่ อาคารมาบ ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  -ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์-ดําเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา-จัดทําบัน ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ติดต่อประสานงานกับทาง BANK, แผนก/ฝ่ายต่าง ๆ และทางสาขา- จัดทําตารางรายได้เพื่อนําส่ง ค่าเช่า (รอบวันที่ 1, 16)- คัดแยกเอกสารจากทาง BANK (ใบกํากับภาษี, ใบสําคัญลดหนี้ ใบแจ้งยอดเงินเข้าบัญชี)- บันทึกข ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ดูแลบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายทั้งที่ HQ และ Data Center ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา- ทําแผนงาน Preventive Maintenance, วางแผนการต่อระยะประกัน หรือสั่งซื้อเครื่องแม่ข่ายใหม่- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่ ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Software Coordinator

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · ไม่ระบุ · อัตรา: · 2 ตําแหน่ง · เงินเดือน: · ไม่ระบุ บาท · สถานที่ปฏิบัติงาน: · สํานักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง (MBK) · จังหวัด: · ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - บํารุงรักษา ประสิทธิภาพการทําางาน ความถูกต้องสมบูรณ์และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น- กําหนดสิทธิ์การใ ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Barista (Full Time)

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:ไม่ระบุ**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เวลาทํา ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Software Tester

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · ไม่ระบุ · อัตรา: · 1 ตําแหน่ง · เงินเดือน: · 18,000 - 22,000 บาท · สถานที่ปฏิบัติงาน: · สํานักงานใหญ่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ · ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ช่างซ่อมบำรุง

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุรี, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · - ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า · - ให้บริการและการอํา ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Accounting Officer

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · ลงบัญชีในโปรแกรมและทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี · **สามารถเข้ามาสมัครงานด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เ ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Account Executive

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์และ Strike Bowl ป้ายโฆษณาบริเวณภายนอก บริเวณห้องน้ําและ Banner หน้าโรงภาพยนตร์และ Bowling- หาลูกค้ารายใหม่ นําเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระ ...

 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Corporate Section Manager

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) · รายละเอียดงาน: · 1. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โดยรวมขององค์กร · 2. การพัฒนากลยุทธ์และการวางแผน กิจกรรมทางการตลาดประสานงานกับ แผนกและ บริษัท ที่เ ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  -ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ -ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด-ดูแลความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสําหรับการบริการลูกค้า-พัฒนา ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ลักษณะงานตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุง-ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์-ดําเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - กรองสายโทรศัพท์เข้าก่อนโอนสายให้ผู้บังคับบัญชา- คัดกรองจดหมาย บันทึกข้อความ รายงานต่าง ๆ ที่ส่งถึงผู้บังคับบัญชา และกําหนดเส้นทางในการส่งเอกสารต่อไปยังแผนกต่าง ๆ- จัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญ และเอกสารร ...


 • บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - วางแผน บริหาร จัดการ และควบคุมการทํางานในแผนก IT เกี่ยวกับการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ การประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้ง in-house และ outsource หน้าที่คือ ติดตั้ง รักษา และพัฒนาระบบปัจ ...