Default company background
บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

  คอลเซ็นเตอร์

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  - ให้ข้อมูลสินค้าและให้บริการกับลูกค้า จากทุกช่องทางการสื่อสารจากลูกค้า โทรศัพท์ , line@ รวมถึง หน้าเพจ ของบริษัทฯ- บันทึกจํานวนลูกค้าที่มีการติดต่อเข้ามา เพื่อทําการสรุปประจําวัน


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  1.ปิดดีลสาขาใหม่ของบริษัท/ต่อสัญญาสาขาเดิม2.ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อให้ลูกค้ายอมรับในสัญญา3.ดูแลความพึงพอใจของ account ที่ตนเองดูแลเพื่อเพิ่มโอกาสต่อสัญญา4.บันทึกข้อมูลการดูแล account 5.ดูแลยอดขายสาขาข ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  - บริหารโครงการให้อยู่ในแผนงาน- แก้ไขปํญหาต่างๆภายใน site งาน- ประชุม ประสานงาน ผู้ออกแบบ ลูกค้า และ ผรม.- บริหารงบประมาณแต่ล่ะโครงการให้เป็นไปตามที่บริษัทกําหนด- จัดทําแผนงาน- ควบคุมการทํางานของผู้ใต ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  หน้าที่ความรับผิดชอบ-ตรวจเช็ค/ซ่อม/บํารุงรักษาเครื่องซัก อบผ้า ตู้น้ํา-บันทึกส่งรายงานซ่อมในแอพฯ-ทํางาน 6 วัน/สัปดาห์

 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

  โฟร์แมน foreman

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  - วางแผนดูแลงานก่อสร้างทําร้านสะดวกซัก งานระบบน้ําไฟ การติดตั้ง การตกแต่งภายใน- ดูแลประสานงานกับลูกค้าผู้ร่วมร่วมงาน ช่างและซัพพลายเออร์ รวมทั้งการประชุมงาน- ควบคุมความเรียบร้อยการก่อสร้าง แก้ไขปัญหาห ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  1.รับผิดชอบตรวจสอบการเปิด ปิด ticket ในระบบ และ สรุปรายงาน filing ในการซ่อมแซม 2.ประสานงานฝ่ายช่าง เพื่อจัดคิว งานซ่อม งานบํารุงรักษา 3.รับผิดชอบแจ้งและออกบิลค่าบริการซ่อมและบํารุุงรักษาตาม ticket4.ตั ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  1.จัดทําเอกสารตั้งหนี้ บันทึกรายการลงระบบบัญชี2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ3.บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทในระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กํ ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  -วางแผน และจัดคิว การเข้าเยี่ยมสาขา ของลูกค้าFC และ OS-ตรวจเยี่ยมสาขา ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนด อาทิ เครื่อง,แอป,อุปกรณ์และเครื่องมือ,สถานที่,บุคลากร-สรุปประเด็นต่างๆใน Partner Visit และใ ...

 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  - ซ่อมแซม เครื่องซักอบผ้าตู้น้ําหยอดเหรียญ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - บํารุงรักษา เครื่องซักอบผ้า ตู้น้ํา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรอบการดูแลรักษา

 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

  Contact Center

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ , แนะนําการใช้งานสินค้า, รับเรื่องแจ้งซ่อม , แนะนําพื้นที่บริการ ,รับเรื่องร้องเรียน และรวมไปถึงการ ประสานงานส่วนงานต่างๆ (ไม่ใช่งานขาย)*ทํางาน 6 วัน/สัปดาห์ ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  1.ปิดดีลสาขาใหม่ของบริษัท/ต่อสัญญาสาขาเดิม2.ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อให้ลูกค้ายอมรับในสัญญา3.ดูแลความพึงพอใจของ account ที่ตนเองดูแลเพื่อเพิ่มโอกาสต่อสัญญา4.บันทึกข้อมูลการดูแล account 5.ดูแลยอดขายสาขาข ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  1.พัฒนาคู่ค้า Partner เพื่อหาสิ่งที่จะสามารถทําให้ Partner เพิ่มยอดขายได้ และ นําสิ่งที่สามารถพัฒนาเหล่านั้นกลับมาเพื่อทําการวิเคราะห์สรรหาแผนพัฒนา2.สร้างกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมาย วางแผนงาน ให้กับสาขาในเ ...


 • บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  1.จัดทําแผนการตลาด และ วางกลยุทธ์ ประจําปี เพื่อพิชิตยอดขายที่วางไว้2.จัดทํากิจกรรมทางการตลาดรวมทั้งสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้แบรนด์เป็นทึ่จดจํา และพิชิตยอดขายที่วางไว้3.วางกลยุทธ์การเพิ่มยอดดาวน์โหลดแอป ...