บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด in Thailand

9 jobs at บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด in Thailand

 • Engineering & Technical Manager

  1. กําหนดแผนงานของแผนกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนโยบายของฝ่ายและองค์กร2.ประมาณการงบประมาณและขอบเขตของโครงการ3.บริหารจั ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน

 • Sales Manager

  1. บริหารทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท2. สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภ ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน

 • Engineering & Technical Manager

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเส ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - Bangkok

 • Senior Project Engineer

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเส ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - Bangkok

 • IT Support

  - ควบคุมดูแลระบบงาน IT ของสํานักงานใหญ่และสาขา- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ /Hardware/Software และระบบ Network ให้กับ User- ติดต ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน

 • Senior Project Engineer

  - เขียนแบบการติดตั้ง งบประมาณค่าใช้จ่าย- ออกพบลูกค้าหรือดูหน้างานกับฝ่ายขาย เพื่อนําเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์- ปร ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน

 • พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีลูกหนี้และรายรับอื่นๆ - รับวางบิล, ทําเช็คจ่าย รวมถึงบันท ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน

 • วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์/R&D Engineer

  -พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ -วิเคราะห์การลดพลังงานในระบบที่เกี่ยวข้อง-จัดทําข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์-จั ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน

 • Marketing Executive

  - สนับสนุนการขายของทีมผู้บริหาร วางสเป็คโครงการกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ฯลฯ - ติดต่อประสานงานด้านการขาย/การตลาด ทั้ง ...

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด - เขตบางเขน