Default company background
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ใน ประเทศไทย

30 ตำแหน่งงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ให้ข้อมูลชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์- จัดทําและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ - บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร- จัดส่งเช็คเงินคืน/เงินครบสัญญาใ ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - คีย์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร- พิมพ์เอกสาร สแกนเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  Business Analyst

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  1. ศึกษา รวบรวม และทําความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact)2. วิเคราะห์ และการจัดทําเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เก ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  1. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่2. นําเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ3. นําเข้าข้อมูลและเตรียมการจ่ายผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงา ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต- พิจารณาใบคําขอรับประกัน- ตามหลักการทางการแพทย์- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร- อนุมัติการรับประกันชีวิต- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพยาบาลพิจารณสินไหม- พิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  – รับผิดชอบการเสนอขายและการให้บริการตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม โดยติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทฯ ที่สนใจ เพื่อให้คําแนะนํา คําปรึกษา และเสนอรายละเอียดเงื่อนไขและผลประโยชน์ของการทําประกันชีวิตกล ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้2. เป็นงานประจํา ทํางานในออฟฟิศทุกวันรายได้และสวัสดิการประจําตําแหน่งงานนี้1. งานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่าง ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ผ่านช่องทาง Line- ให้คําแนะนําด้านบริการ ช่วยแก้ปัญหา และส่งต่อเคสให้กับทีม IT- หาข้อมูล Incident เกี่ยวกับตัวระบบ- บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ Call, Line------- ...

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  Supervisor Telesales

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - บริหารและจัดการ Target ของยอดขาย และช่วยทีมให้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ทางบริษัทกําหนด- ควบคุมยอดขายของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย- ควบคุมวินัยการทํางานของพนักงาน- พัฒนาศักยภาพของพนักง ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ประเมินความคุ้มครองก่อนผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Pre-authorize)- ติดตามการรักษาขณะผู้เอาประกันพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Concurrent review)- ตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลคู่สัญญา (External A ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ติดตามเร่งรัดหนี้สินและบังคับคดีทุกประเภท รวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ย ทําสัญญายอม รับสภาพหนี้ ดูแลการขายทอดตลาด ซื้อขายทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้สิน และบังคับคดีทั้งหม ...

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  Call Center

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ให้บริการข้อมูลด้านสินไหมสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลการคุ้มครองในกรมธรรม์ การเช็คสิทธิ์การเข้ารักษา วงเงินค่ารักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน และรับแจ้งทบทวนการพิจารณาสินไหมสุขภาพ เป็นต้น แก่ลูกค้า ตัวแทน แล ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยเคสไม่ตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละกรมธรรม์ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอํานาจ- จัดการข้อมูลผู้เอาประกันสําหรับกรมธรรม์ใหม่ กรมธรรม์ต่ออายุ แล ...

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  IT Operation Specialist

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Data Center รวมถึงการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นจากความไม่ปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ– ประมวลผลข้อมูล Batch Proces ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - พิจารณาเอกสารและจัดทําบันทึกสลักหลังเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์- ชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์และการทําเอกสารประกอบการใช้สิทธิ์ที่มาติดต่อที่ส่วนบริการฯ- รับชําระเบี้ยประกันและจัดทําเอกสารการรับ/จ่าย ...

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  IT Security Specialist

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  IT Security - รับผิดชอบด้านการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าด้านความปลอดภัย การปรับปรุงระบบเพื่อปิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การสอบทานบันทึกข้อมูลจากระบบ การ ...

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  Business Analyst

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทา Workflow, Business Requirement ทดสอบระบบ - UAT ระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ข้อกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ- ดําเนินการจัดทําราย ...

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  Graphic Design

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ร่วมสร้าง และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งร่วมวางแผนการสื่อสารทั้งช่องทาง online & Offline อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ- ดูแล และสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ประกอบการ Live สดผ่ ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้มีความรู้ในเครื่องมือการขายดิจิทัล รู้รอบด้านการใช้งานเครื่องมือการขายดิจิทัล Application Sales Tools และสามารถให้ผู้เข้าอบรมนําไปปฏิบัติและใช้งานไ ...


 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง, ประเทศไทย

  Job Purpose:- รวบรวมข้อมูลธุรกิจ กลยุทธ์ของคู่แข่ง และองค์ความรู้ที่เป็นแกนหลักสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ - ดําเนินการวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลการดําเนินงานของธุรกิจ และจัดทํารายงานสรุปเพื่อนําเสนอต ...