Default company background
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ใน ประเทศไทย

12 ตำแหน่งงาน บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  Collection Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  1. รับผิดชอบในการแจ้งเตือนการชําระหนี้ของสิน2. บริหารจัดการงานเรียกเก็บหนี้ 3. ให้บริการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  พนักงาน

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000 - 29,000**: · **วันหยุด **:วันเสาร ...


 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  - ประสานงานกับผู้จัดการส่วนเพื่อวางแผนการขายรถยนต์ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท- ประสานงานกับบริษัทประมูลเพื่อจัดประมูลรถยนต์และกําหนดราคาประมูลให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท- รายงานการขายรถยนต์ สถานการณ์ตลาด ...

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  Insurrance - Assistant Manager

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  -ตรวจสอบและติดตามการประกันภัยให้กับลูกค้า-ติดต่อและประสานงานกับบริษัทประกันภัยและลูกค้าในการใช้ประกันภัย-จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-จัดทํารายงานการประกันภัย เพ ...


 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  • ดูแลการทําตลาด พัฒนาและวางแผนการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้า รวมถึงเข้าเยี่ยมลูกค้า · • พัฒนาและทํางานร่วมกับ suppliers ช่วยสนับสนุนในการขาย เพื่อปล่อยสินเชื่อ · • เจรจาระยะเวลาการปล่อยและเงื่อนไขการให ...

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  Account Payable

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  • ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของธุรกรรม AP ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบก่อนบันทึก/ปรับปรุงรายการในระบบ · • บันทึกค่าจ่าย AP ในระบบตามนโยบายบัญชีและกลุ่ม/บริษัทและรับรองความครบถ้วนถูกต้องของรายการในเวลาท ...

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  พนักงานทำเอกสาร - รายวัน

  9 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  - จัดการงานเกี่ยวกับเอกสาร โดยการควบคุมและดําเนินการจัดเก็บเข้าแฟ้ม- สแกนเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บเข้าไฟล์

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  Auto Lease Sales Officer

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Perform marketing activities in order to achieve individual target Approach new customers using serveral channel such as telesales, events, etc. Maintain and keep relationship with the existing custom ...


 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  Key Responsibilities · Ensure that clear policies and procedures are established, implemented, and understood by all stakeholders · Ensure process documentation is updated frequently to reflect curren ...

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  พนักงานทำเอกสาร

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  - จัดการงานเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเช่าฯ โดยการควบคุมและดําเนินการจัดเก็บเข้าห้องสโตร์- สรุปข้อมูล บันทึกรายการรับส่งเอกสาร ในระบบ และ ใน MS-Excel- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่ได้รับ และจัดให้มีการลงนาม ...

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  Account Receivable Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย

  • จัดทําใบแจ้งหนี้ตามนโยบายและแนวทางการเรียกเก็บเงินตลอดจน ดูแลส่งใบแจ้งหนี้สุดท้ายถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา · • อัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า คําแนะนําและข้อกําหนดที่จําเป็นในการประมวลผ ...

 • บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

  พนักงานทำเอกสาร

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)**เงินเดือน(บาท) **:11,000 - 13,500**วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย์**เวลาทํางาน **: ...