Default company background
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

17 ตำแหน่งงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  E-commerce

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  DIGITAL BUSINESS MANAGEMENTBuilds up sales performance & forecast for all digital activities · Defines specific E-Commerce buy and E-Merchandising strategy based on brand recommendationsDefines commer ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Marketing Officer

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  วางแผนและดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายตามเป้าหมาย1. วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ Online-Offline เพื่อเพิ่มยอดขายและลูกค้าใหม่2. จั ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Sale Supervisor

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 3 - 4 ปี- กรุงเทพและปริมณฑล- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - นําเสนอสินค้าและติดต ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Graphic Design

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโฆษณาผ่าน Online - Offline marketing และ Social media ทุกช่องทาง


 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  1. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานประจําการ 2. จัดทําแผนฝึกอบรมพนักงาน และบริหารหารอบรมในแต่ละหลักสูตร 3. กําหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสําหรับพนักงานให้ได้มาตรฐานตามเส้นทางการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ 4. ทําการ ...


 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ขายสินค้า เเนะนําสินค้า จัดเรียงสินค้า(เครื่องสําอาง)- ให้การบริการสินค้าเเก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน - เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเปิดปิด - ทํางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในร้าน Eve&Boy สามารถเ ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Sales Manager

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  - วางแผนการขายให้กับทีมขาย (Sales Plan) เพื่อให้ได้เป้าหมายที่กําหนด ติดตามผลการขายรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส ช่องทาง Modern Trade- วิเคราะห์ยอดขาย ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับ ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Sales Modern Trade

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  - วางแผนและผลักดัน บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย- ติดต่อจัดซื้อเพื่อนําเสนอขาย โปรโมชั่น และติดตาม Order สินค้า- ประสานงานกับลูกค้าพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ร้านค้าเพ ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  • จัดทํารายงาน ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 พร้อมทั้งยื่นแบบภาษีทั้งหมดให้ครบถ้วนถูกต้อง · • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ / ภาษีขาย) การยื่นแบบ ภ.พ.30 ประจําเดือน · • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 · • ...


 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  วางแผนและกําหนดทิสทางของแบรนด์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท บริหารสินค้าตั้งแต่การนสั่งซื้อ, การกระจายสินค้า, วางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าทั้งในช่องทางขายออนไลน์และออ ...


 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  1. ดูแลประสานงานในสํานักงาน2. กํากับดูแลความเรียบร้อยภายในสํานักงาน3. กํากับดูแลงานด้านความสะอาด (แม่บ้าน)4. กํากับดูแลงานด้านการจัดเลี้ยงภายใน5. กํากับดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องประชุม

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Programmer

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  1. เขียนโปรแกรมบนพื้นฐานข้อมูล ORACLE, DB2,SQL Server ภาษาที่ใช้ Visual Basic(VB), Delphi, , , C, R, Python2. สามารถวิเคราะห์ระบบงาน3. สามารถดูแลระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมฯ และระบบความปลอดภัยด้านคอม ...


 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  ดําเนินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการทํางาน1. วิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานกระบวนการทํางานเพื่อสนับสนุนโครงการกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ BSM ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนําไปรับปรุงและออ ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Training & Development Officer (English)

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  1.Conduct operations and coordinate with international research teams to acquire courses and expand approaches.2.Valley offers various courses to ensure employees attain maximum knowledge.3.Leader in ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Digital Marketing

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  ดําเนินการจัดการดูแลยอดขายใน Website, สื่อ Social Media ต่างๆ รวมถึงช่องทางการขาย E-Commerce อื่นๆ1. จัดทํากิจกรรมให้ลูกค้าหรือสมาชิก ให้มีส่วนร่วมกับ Website, Page ของทางบริษัทฯ2. จัดทํา Content ให้ม ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Corporate Strategy Team Lead

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  Corporate Strategy Team Lead (1 อัตรา)บริหารและพัฒนางานเชิงกลยุทธ์บริหารโครงการต่างๆตามแผนงานที่กําหนดวางแผนงาน Action Planวางแผนกลยุทธ์สนับสนุน เพื่อผลักดันงานตามนโยบายของบริษัทฯปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตา ...

 • บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  Process Optimization Specialist

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  To execute tasks with business process optimization are as follow; · To manage with process analysis and construct new standardization that are effectiveness with the highest efficiency. · To manage w ...