Default company background
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1.1 งานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย1.1.1 ควบคุมดูแลโรงประลอง แนะนําการใช้เครื่องมือให้กับอาจารย์, ผู้ช่วยสอนและนักศึกษา ในวิชาปฏิบัติ, การทําโครงงาน การวิจัย ตลอดจนผู้เรียนของศูนย์การเรียนรู้, ศูนย์ ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

  นักวิเคราะห์งาน

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1.1 การพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย1.1.1 การทําความเข้าใจ กําหนด พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการภายในที่ทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่า มจธ. จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้1.1. ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  - ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําห้องคอมพิวเตอร์ CB40411- ติดตั้งและซ่อมแซม Software / Network ของภาควิชาฯ- ดูและและตรวจเช็ค Web server / File Server- จัดทําข้อมูลและปรับปรุง Website ให้ทันสม ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  - บริหารจัดการและประสานงานโครงการงานบริการวิชาการของหน่วยงาน- จัดทําเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง- ช่วยพัฒนางานด้านข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาด

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

  นักวิทยาศาสตร์

  3 วันที่แล้ว


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1. ให้บริการการเรียน - การสอน การทําวิจัย ภายในภาควิชาวิศวกรรมเคมี2. ดูแล รักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา3. ให้คําแนะนําในเบื้องต้นแก ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

  นักบัญชี (สนง.คลัง)

  3 วันที่แล้ว


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1) ตรวจสอบรายการทางบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ2) จัดทํารายงานงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ3) ตรวจสอบและบันทึกบัญชีจัดสรร รายได้ - รายจ่ายภ ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  Duties and Responsibilities (ranked in priority)1.International Links & Network- collect present data on transnational research and educational activities of all departments, gather information and an ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1.1 ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ1.2 ประมาณการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ1.3 จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการประมาณราคา1.4 เขียนแบบงานก่อสร้างและปรับปรุง ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  - ดูแลบํารุงรักษาห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์สําหรับวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และวิชาปฏิบัติการโทรคมนาคม ประจําห้องปฏิบัติการ- ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ระบบเข้า-ออกประตู ของภาควิชาฯ ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

  นิติกร

  4 นาทีที่แล้ว


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1. งานกฎหมาย ยกร่าง และแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนด2. งานให้คําปรึกษา ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย3. งานสัญญา ร่างตรวจสอบและแก้ไขสัญญา บันทึกความร่วมมื ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  - วางแผนงานด้านการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ติดตามการดําเนินการตามแผนการศึกษา- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ การรับสมัครนักศึกษา การแจ้งจบของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การขอใบรับรองและหนังสือสํ ...


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  1. ดูแลห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์2. จัดเตรียมเครื่องมือ ชุดทดลอง และอุปกรณ์การทดลอง3. ดูแลงานยืม - คืนอุปกรณ์ รวมทั้งดูแล ซ่อมบํารุงรักษาเครื่อ ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

  ตรวจสอบภายใน Internal Audit

  4 นาทีที่แล้ว


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย

  - จัดทําตารางและตรวจตามแผนงานที่กําหนด เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนโครงการพร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยง- มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดําเนินการ และบํารุงรักษานโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ...