Default company background
เ เ

เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ ใน ประเทศไทย

18 ตำแหน่งงาน เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Guest Service Agent

  2 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ดูแลการเข้าพักของลูกค้า · - จัดเตรียมข้อมูลการเข้าพักให้กับแผนกแม่บ้าน · - ให้บริการต้อนรับลูกค้าในวันเข้าพัก พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆของโรงแรม · - ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมจัดหาและท ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  บัญชีโรงแรมทั่วไป

  6 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  Record AR/AP payment · General accounting transaction management · VAT and Tax · Verified documents · มีประสบการณ์ และ สามารถใช้ smart finder program ได้ · ประกันสังคม,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน · ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  บัญชีโรงแรม

  4 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  บัญชีโรงแรมทั่วไป · Record AR/AP payment · General accounting transaction management · VAT and Tax · Verified documents · มีประสบการณ์ และ สามารถใช้ smart finder program ได้ · ประกันสังคม,ค่าเดินทาง,ช ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Chief Accountant

  6 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ดูแลบัญชีโรงแรม · ประกันสังคม,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน · ปริญญาตรี · 5 ปีขึ้นไป · เริมงานได้ทันที · งานโรงแรม

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Barista

  2 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  จัดเตรียมวัตถุดิบ และทําเครื่องดื่มตาม Order อย่างถูกต้อง · - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า · - รักษาความสะอาดของบาร์ และภายในร้าน · - เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า · - รับชําระค่าบริการอาหาร เ ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  ธุรการทั่วไป

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  จัดทํางานตารางงานให้พนักงาน · - จัดทํา การขาด ลา มาสาย ร่วมกับHR · - ประสานงานกับบุคคลภายนอกโรงแรม · - จัดทํารีพอตส่งหัวหน้างาน · ประกันสังคม,ชุดพนักงาน,มีอาหารให้ 1 มื้อ · ปวส. · 1 ปีขึ้นไป · สามาถทํ ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  HR Officer

  6 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  บันทึกตารางงานพนักงานลงระบบ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบการเข้า - ออกงานของพนักงาน รวมถึงดูแลเรื่องการลา และ วันหยุด ต่าง ๆ · - จัดทําระเบียนพนักงาน · - จัดทํารายงานการประชุม · - ดูแลงานด้านระเบียบวินัย ให ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Technician Night Shift

  6 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  สําคัญโปรดอ่าน · เวาทํางาน 22.00-07.00 · 1. ดูและและบํารุงรักษาระบบน้ํา และระบบบําบัดน้ํา · 2. ดูแลและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า · 3. ดูแลรักษาระบบแอร์ · 4. ตรวจเช็ค Generator · 5. ดูแลเครื่องอ ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  ช่างไฟฟ้ากำลัง

  2 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย · - ดูแลทรัพย์สินของโรงแรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ · - ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมแซมในส่วนของอุปก ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Gsa Wellness

  5 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการภายในคลับ · - ให้ข้อมูลบริการแก่ลูกค้า ทั้ง walk in และ Social Media · - นําเสนอบริการของคลับให้แก่ลูกค้าที่สนใจ · - รับจอง-บันทึกตารางก ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  บัญชีจัดซื้อ

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  งานจัดซื้อทั้งหมด และงานเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง · ประกันสังคม,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,Service charge · ปริญญาตรี · 1 ปีขึ้นไป · มีประสบการณ์จัดซื้อมาก่อน · หากใช้โปรแกรม Smart fi ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Night Auditor

  1 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆทั้งหมดในระบบ รวมถึงรายการต่างๆจากoutletอื่นๆ · - จัดทํารายงาน House report · - ตรวจสอบยอดตัดบัตรเครดิต ยอดการจองว่าครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถูกต้องหรือไม่ · - ตรวจสอบราย ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Cost Controller

  2 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ทําหน้าที่จัดทําบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนก · จัดทําบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ · จัดทํารายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน · ควบการดูแลคลังสินค้า · ใช้โปรแกรมสมา์ทไฟล์เดอร์ได้ · ปริญญาตรี · 2 ปีขึ้นไป · เร ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Steward

  6 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. ดูแลเครื่องล้างจาน ตรวจสอบน้ํายา · 2. ล้างทําความสะอาดจาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว · 3. นําขยะในครัวไปทิ้ง · 4. ทําความสะอาดครัว · 5. จัดเรียงของ ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้และวัตถุดิบ ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  ธุรการการเงิน

  6 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  งานเอกสารทางบัญชี · ประกันสังคม,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน · ปริญญาตรี · 2 ปีขึ้นไป · เริ่มงานได้ทันที · งานโรงแรม

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  Room Attendant

  2 วันที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ตรวจเช็คห้องว่าง เตรียมห้อง check in · - ทําความสะอาดห้องพักแขก และห้องที่ check out · - ทําความสะอาดทางเดินชั้น 3-6 · - พับผ้าเตรียมไว้ใช้ในห้องพัก · ประกันสังคม,ค่าอาหาร,ชุดพนักงาน,Service Charge · ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  บัญชีต้นทุน (Cost Controller)

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ และรายการสินค้า · 2. จัดทําและตรวจสอบข้อมูล Inventory ตรวจนับสต๊อค · ประกันสังคม,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,Service charge · ปริญญาตรี · 1 ปีขึ้นไป ...

 • เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่

  บาริสต้า

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  เวลาดีเวลเนส เชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย

  เทลาเต้อาร์ตได้ · ประกันสังคม,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,Service charge · ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย · 1 ปีขึ้นไป · เริ่มงานไ้ด้ทันที · งานโรงแรม