Default company background
1577 Home Shopping Co.,Ltd.

1577 Home Shopping Co.,Ltd. ใน ประเทศไทย

52 ตำแหน่งงาน 1577 Home Shopping Co.,Ltd. ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  HRM Officer/Senior

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  -จัดทําข้อมูลรายงานสถิติการมาปฏิบัติงาน (Time Attendance) เช่น การขาด,ลา,มาสาย รวมถึงตรวจสอบ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิเอกสารการลาต่างๆ การปฏิบัติงานนอกสถานที่-สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบาย ระเบ ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  -ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงานCall center เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ- Feed Back พนักงานเพื่อพัฒนาการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกําหนด- จัดทํา Report ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  1.พัฒนาระบบ Web / Mobile Application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย2.ออกแบบ Database สํา หรับ Web / Mobile Application3.แก้ Bug หรือปัญหาต่างๆ ของระบบ4.Support User เมื่อเกิดปัญหาการใช้งานของระบบ5.ดูแลระบบ ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  -วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นเชิง marketing / พฤติกรรม ความพึงพอใจลูกค้า / การวิเคราะห์ จัดทํา KPI พนักงาน- ออกแบบแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ข้อคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจข้อมูล ค ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Head chef

  14 ชั่วโมงที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตคันนายาว, ประเทศไทย

  - จัดเตรียมวัตถุดิบ ให้เพียงพอและทันตามเวลา- เตรียมวัตถุดิบตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท- ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน- ดูแลความสะอาดภายในครัวและดูแลการจัดการเรื่อง ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย

  - ประสานงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทตามหัวข้อคําถามที่ได้รับมอบหมาย- ติดตามเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าใช้งานตามรอบติดตาม- ทํารายงานสรุป (Report) และ ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  1. ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ ในด้านการรักษาสุขภาพหรือด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพ 2. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือประเด็นต่าง ๆ ด้านสุขภาพให้แก่พนักงานได้ เช่น ประเด็นโรคระบาดCovid-19 โรคระบาดประจําฤดูกา ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Creative online marketing

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  - คิดสร้างสรรค์ไอเดีย ผลิต Content ทั้งในรูปแบบงานเขียน และรูปแบบวิดีโอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจ -ประสานงานกับทีมกราฟฟิกและทีมตัดต่อในการทํา Online media / Online advertorial ให้อ ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตคลองสาน, ประเทศไทย

  - โทรติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทกําหนดมาให้ (ไม่ได้หารายชื่อเอง) - ให้คําแนะนํา และเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้า โปรโมชั่นของสินค้าและบริการ รวมถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Business Development Supervisor

  14 ชั่วโมงที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1.วางแผนธุรกิจ คาดการณ์ธุรกิจและพัฒนาช่องธุรกิจ 2.รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจและลูกค้า 3.สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ4.รวบรวมความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการพัฒนาโซลูชั่น5.เป็นผู้นําและให้คํา ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Customer Service Manager(งานขาย)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1. Monitoring consultant team to be on qualified by checking evidentfiles2. Caring a circulation to be on company's target and setting monthlysale plans of consultant team3. Provide consultancy and se ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Senior Instructor Fitness

  4 วันที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  - สอนมวยไทยตามแนวทางของฟิตเนส ล่อเป้า/set ต่อย- ดูแลน้องในทีม ประเมินผ่านงานพนักงาน- บันทึกการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (ถ้ามี)- สอนและควบคุมคลาสเรียนตามแนวทางที่บริษัทกําหนดไว้- ดูแลรักษาอุปกรณ์มวยและส ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย

  1.Stimulate the performance of the team in the organization · Leading in the development of team performance · Communicate, promote positive thinking common sense and love in the organization · Prepar ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Automate Tester

  3 วันที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  -วิเคราะห์ความต้องการ ทดสอบคุณภาพระบบ -เขียน Test Script เพื่อใช้เป็นแผนในการทดสอบระบบ-ออกแบบ สร้างTest Caseเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นUser สามารถอ่านและเข้าใช้งานได้ -สรุปผลการเทสระบบและส่งให้ทีมDeveloperจ ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  - เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพให้แก่พนักงาน - ศึกษาข้อมูลสินค้าเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาร/สูตร/ตัวสินค้าและผ ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Ads optimization Officer

  1 วันที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  - วางแผนกลยุทธ์การยิงสื่อโฆษณาบนออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆและลงโฆษณาด้วยเครื่องมือของออนไลน์แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (FB ads,LineOA ,Tiktok ads , Youtube ads & Google ads)- สร้างcampaign ads พร้อมวิเ ...


 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  - วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทําการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทําการสรุปผล- จัดทํารายงานสรุปผล ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Business Consultant

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  Conduct market research to identify new opportunities · Understand the volatility of the domestic market and able to create or plan a suitable business strategy · Establish and maintain business opera ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  E-Commerce Manager

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  - วางแผนและดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์บริษัทผ่านช่องทาง Commerce Platform ต่างๆ เช่น Lazada Shopee และอื่นๆ- พัฒนาและบริหาร Project ที่เพิ่ม Awareness รวมถึงคิดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับ ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  Art Director

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย

  -พัฒนา สร้าง และ ดําเนินการแนวคิดการออกแบบภาพสําหรับเอกลักษณ์ของแบรนด์ แคมเปญการตลาดและการโฆษณาและโครงการสร้างแบรนด์อื่นๆ-สร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ออกแบบร้านค้า และ กระบวนการผลิตสินค้า-สร้างสรรค์ ควบคุม ...

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง