Default company background
Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

Siam Wellness Group Public Co., Ltd. ใน ประเทศไทย

11 ตำแหน่งงาน Siam Wellness Group Public Co., Ltd. ใน ประเทศไทย

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  ช่างซ่อมบำรุง

  5 วันที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย

  1. ดูแลและวางแผนงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆ ของสํานักงานใหญและสาขา 2. ตรวจเช็คและซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งสํานักงานใหญ่ และสาขาตามที่ได้ รับมอบหมาย 3. บันทึกการตรวจเช็ค และบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 4. ปร ...

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  Customer Service Admin

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ตอบ chat ลูกค้าใน Line OA /Facebook/IG อํานวยความสะดวกลูกค้าในการให้ข้อมูลการจอง- ติดตาม รวมถึง แก้ไข ขอโทษลูกค้า หากมีเคส Complain ทาง Email/ Line OA /Facebook/ IG- ทําสื่อ PPT /email/ infographic ...

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - จัดทําแผน PM งานระบบอาคารของแต่ละสาขาที่ให้บริการ - จัดทําแผนการทํางานของพนักงาน ควบคุมเครื่องจักร และดูแลระบบออนเซน- ดูแล บํารุงรักษาเครื่องจักร, อุปกรณ์ระบบออนเซน และระบบประกอบอาคาร ที่เกี่ยข้องกั ...

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  IT Support

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - สนับสนุนงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร โดยมีหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software เช่น word, Excel, SAPB1, Expres, Network, Internet - จัดซื้อ Hardware, Software- ตรวจเช็คและซ่อมบํารุง Har ...

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  เทรนเนอร์สอนนวดสปา

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย

  -สอนทักษะด้านการนวดไทย นวดเท้า นวดน้ํามัน ให้กับพนักงาน-สอนทักษะการต้อนรับลูกค้า และขั้นตอนการทํางานให้กับพนักงาน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  พนักงานขาย

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย

  - ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าเก่าและใหม่- นําเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า - ประสานงาน และดูแลลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าตลอดจนเพิ่มยอดขาย- เปิดตลาดลูกค้าใหม่- วางแผนการขาย และนําเสนอต่อลูกค้าและติดตามผล- เก็บความเ ...


 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปา- แนะนําเกี่ยวกับแพ็คเกจสปาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ- ดูแลควบคุมการจองคิวจัดตารางคิวสปา- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปาและให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ- ขายผลิตภัณฑ์ส ...


 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  • ให้คําแนะนําและนําเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่คลินิก · • ตอบคําถามลูกค้าทางช่องทาง Online ต่างๆ · • ดูแลควบคุมการจองคิว และจัดตารางคิว · • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้า ...

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  SPA Manager

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - เป็นผู้นําและสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานให้การบริการอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า- ดูแลให้สาขาทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุถึงรายได้และกําไรสูงสุด- ดูแลประสานงานการทํางาน การรักษาความสะอาด และบํ ...

 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd.

  พนักงานขายประจำสาขา (SLL Clinic)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  • ให้คําแนะนําและนําเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่คลินิก · • ตอบคําถามลูกค้าทางช่องทาง Online ต่างๆ · • ดูแลควบคุมการจองคิว และจัดตารางคิว · • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้า ...


 • Siam Wellness Group Public Co., Ltd. เขตปทุมวัน, ประเทศไทย

  - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปา- แนะนําเกี่ยวกับแพ็คเกจสปาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ- ดูแลควบคุมการจองคิวจัดตารางคิวสปา- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปาและให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ- ขายผลิตภัณฑ์ส ...