Default company background
Syntec Construction Public Co., Ltd.

Syntec Construction Public Co., Ltd. ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน Syntec Construction Public Co., Ltd. ใน ประเทศไทย

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

  18 ชั่วโมงที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - งานเลขานุการโครงการ-งานเอกสารภายในโครงการ- ดูแลจัดการระบบไฟล์เอกสารของไซด์งาน- พิมพ์การติดต่อทางจดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และ ทําให้แน่ใจว่าข้อมูลยังเก็บเป็นความลับ / เอกสารต้องถูกเก็บอย่างปลอดภัย- ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  ช่างสำรวจ (Surveyor)

  2 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  - รายงานวิศกรหน่วยงานอาวุโสเกี่ยวกับการสําราจที่ดินทั้งหมดและการ กําหนดหน้าที่เกี่ยวกับ การสํารวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทําสัญญา/คัดลอกข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเต ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  วิศวกรไฟฟ้า

  6 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  -ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร-สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในโครงการ-จัดทําแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร-สามารถควบคุมการสั่งซื้อ การเบิกจ่ายวัสดุ และควบคุมปริมาณวัสดุ งานระบบไฟ ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  Senior Mechanical Engineer

  4 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - ควบคุมงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร วันต่อวัน และรายงานถึงความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา- พิจารณาแผนการก่อสร้างและวิธีการทํางาน- ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  Foreman Mechanical

  4 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกําหนด- จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ- จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง- ตรวจสอบคุณภ ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  วิศวกรจัดจ้าง

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  ตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบตรวจสอบใบเสนอราคาทําเปรียบเทียบราคากับงบประมาณทําขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างออกเอกสารการซื้อการจ้าง

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  Sr. Draftsman

  4 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - เตรียมข้อมูลการก่อสร้างแบบ Shop Drawing- จัดทําแบบขยายต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนแผนงานก่อสร้าง- จัดทํา Shop Drawing จากแบบคู่สัญญา- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีปร ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  Safety Officer

  2 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของงานก่อสร้างอาคารสูงในหน่วยงานทั้งหมด- สังเกตุการณ์กิจวัตรการทํางานด้านความปลอดภัย- ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ตรงตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง- รายงานอุบัติเหตุหร ...


 • Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  - ตรวจสอบใบสําคัญจ่าย เพื่อดําเนินการพิมพ์เช็คหรือขึ้นระบบจ่ายเงินผ่านธนาคาร และเสนอให้ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ- จัดทําประมาณการ-จ่ายเงิน รายวัน-รายสัปดาห์, ติดตามการตัดเงินในบัญชีธนาคาร และตรวจสอบยอดเ ...


 • Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ประเทศไทย

  1.จัดทําสัญญาตามใบเสนอราคาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเซ็นสัญญาตามข้อตกลงที่ทางวิศวกรขายได้เจรจากับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว รวมถึงส่งเอกสารสัญญาซื้อขายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้วให้กับลูกค้ ...

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  Engineer 1, Quality Assurance

  6 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  1. วางแผน, ตรวจสอบ, ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารในส่วนงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ ให้ได้ตามมาตรฐานการก่อสร้าง2. สรุปวิเคราะห์ และจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามพร้อมเสนอข้อแก้ไข เสนอต่อผู้จัดการส่วนประกันค ...


 • Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม- ควบคุมขั้นตอนการทํางาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทําเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ- ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน- รายงานความคืบหน้า และปัญหาในการทํางานให้ผู้บังคับ ...


 • Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  -ดําเนินการขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเข้าหน่วยงานในระบบ ERP D365-ติดตามใบขอซื้อในระบบ ERP D365 ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ (สํานักงานใหญ่)และร้านค้า-บันทึกรับวัสดุ ดําเนินการเอกสารทางด้านระบบบั ...

งานที่เกี่ยวข้อง

 • Syntec Construction Public Co.,Ltd.

  Site Admin

  พบใน: Emprego TH C2 - 6 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · Syntec Construction Public Co.,Ltd. · รายละเอียดงาน: · - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับเจ้าของ ตํารวจ กรุงเทพมหานคร ศุลกากร · - ดูแล ให้คําแนะนําผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลกําหนดเวลา เลขานุ ...