Default company background
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) ใน ประเทศไทย

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Mechanic -ช่างยนต์ (สาขาหัวหมาก)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  - ให้บริการซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะของบริษัท ตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,บริการรับ-จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ให้แก่หน่วยงานขาย กระจายสินค้าและคลังสินค้า- ทําการเบิก และเปลี่ยนอะไหล่ใน ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  HRD Specialist

  6 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  - วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลความจําเป็นในการฝึกอบรมร่วมกับผู้จัดการสายงาน- วางแผนการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Off-line ติดตามการเรียนรู้ และจัดทําแบบประเมินผลการฝึกอบรม- คิด วางแผนและจัดเตรี ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Credit Supervisor

  6 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  ควบคุมดูแล Collection officer & Collection staff ในการติดตามหนี้ ลูกค้ากลุ่ม Modern Tradeบริหารจัดการ การรับเช็ควางบิล เปิดเครดิตลูกค้าและเจรจาต่อรอง จัดทํารายงานอายุหนี้และ AR Overdue พร้อมสรุปเหตุผล ...


 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  สนับสนุนและประสานงานกับทีมงานขายในการแก้ไขคําสั่งซื้อ และบันทึกคําสั่งซื้อเพิ่มเติม ตรวจเช็คความครบถ้วนของข้อมูลคําสั่งซื้อ ตรวจเช็คความเพียงพอของสินค้ากับออเดอร์ ตรวจเช็คความครบถ้วน ถูกต้องของรายงานก ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Sales Manager

  5 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  Drive team to achieve sales revenue and execution target. Build strong relationship to stockist owners. Manage SMI to be effectively and within budget. Lead and develop partner stockist account. Id ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Marketing Support Executive

  6 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  รับผิดชอบในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดทําสื่อส่งเสริมการขาย จัดทําพรีเมี่ยมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า, ดูแลและพัฒนาสื่อการตลาดให้เหมาะสมตามรูปแบบที่กําหนด, บริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยง ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  System Engineer

  6 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  1. To be responsible for designing and building solutions to support the core business applications and company network.2. Supervise and administer technical support team, training and development sta ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Business Development Manager

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตมีนบุรี, ประเทศไทย

  1. Performing duties and executing various tasks and/or projects assigned, planning, presenting, managing.2. Following up on performance as well as gathering information report results to supervisors. ...


 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  รับส่งผู้บริหารจากสุขุมวิท1.รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนํารถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ3.ดูแลทําความสะอาดรถยนต์ให้อ ...


 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตยานนาวา, ประเทศไทย

  -บริหาร สั่งการ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมงานกระจายสินค้าให้ถูกต้องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า -วางแผนและบริหารกระบวนการทํางาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน -แก้ไขและพัฒนา ...


 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  -วิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สําคัญใน Process ต่างๆ ทั้งที่ดําเนินการภายในระบบ SAP, ระบบงานอื่นๆ และ Manual Process รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง-วางแผน กําหนดขอบเขต และจัดทํา ...


 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตธนบุรี, ประเทศไทย

  รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ โดยการเสนอแนะแนวทางการจัดวางสินค้าของร้าน หรือว่าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและผู้จัดการสาขาของร้าน และมอง ...

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Regional Field Executive

  6 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย

  - ดูแลกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ภาคกลาง- ติดตาม ตรวจสอบแผนการตลาด สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯที่กําหนด- ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานขายและการตลาด สื่อสารและสร้างความ ...