Default company background
Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

Vespiario (Thailand) Co., Ltd. ใน ประเทศไทย

16 ตำแหน่งงาน Vespiario (Thailand) Co., Ltd. ใน ประเทศไทย

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  Front-end Developer

  18 ชั่วโมงที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  Middle-Senior level What to achieve:•Expert knowledge of HTML5, CSS and JavaScript , Sass, Less · Experience in client-side frameworks ReactJS, VueJS · Experience with Next JS, react-gsap, Three JS wo ...

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Consultant

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  1.รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ภาพรวม และ เจาะจงในรุ่นที่ลูกค้าสนใจ3.ช่วยดูแลโชว์รูมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนด4.รวบรวมติดตามเอกสา ...

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Associate

  18 ชั่วโมงที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  - รับผิดชอบงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย- ดูแลและให้บริการลูกค้าแนะนําสินค้า- งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานขาย ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน การเบิกสินค้า การยืมสินค้า เป้นต้น- ใช้ระบบ POS ในการเก็บเงินและค ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1.ดูแลและปรับปรุงระบบการทํางาน พัฒนาระบบงานของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท2.ดําเนินการตามแผนงานของฝ่ายบุคคล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร3.ตรวจสอบความถูกต้องของงานประจําที่รับผิดชอบในแต่ละเดือน โดยมีราย ...

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  DevOps Engineer

  6 วันที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  Middle-Senior level Create sufficient documentation and services to create and/or enhance 'selfservice' facilities such as CI/CD pipelines, AWS, monitoring (Sensu), Docker, Kubernetes, etc. · Middle- ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (Sr.Admin)1.จัดทําทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัททั้งหมด2.ดําเนินการจดทะเบียนเอกสารราชการ เช่น การจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สรรพากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา3.ดําเนินก ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดําเนินการจัดทําโชว์รูม และขยายจุดขาย และบริการ2. ประสานงานกับทางทีมขาย, ทีมบริการหลังการขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าชี้แจงการจั ...

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  Web Programmer

  18 ชั่วโมงที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  Web Programmer (จํานวน 1 อัตรา)1.พัฒนา หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) / เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ตามความต้องการขององค์กร รวมไปถึงทดสอบ (Tester) เว็บไซต์ที่พัฒนา หรือตาม ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1. ทํางานร่วมกับฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ในการประสานงาน, ให้คําแนะนํา, ดูแล และให้คําปรึกษาผู้แทนจําหน่ายเวสป้าในการทํากิจกรรมการตลาด และการส่งเสริมการขายใน Platform Online2. รับแผนงานการทํากิ ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1.ตรวจสอบบันทึกเวลาการเข้า-ออก การทํางานของพนักงาน 2.เช็คการทํางานล่วงเวลา การทํางานวันหยุดของพนักงาน วันหยุด วันลา แก้ไขบันทึกเวลาการทํางานที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลการทํางานล่วงเวลา/การ ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  - ตรวจสอบรายงานการรับสินค้าเข้าคลัง (WH) กับการรับเข้าในระบบ และบันทึกบัญชีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ- บันทึกบัญชีสินค้าระหว่างทางตามใบแจ้งหนี้จากต่างประเทศและล้างบัญชี (AP-EXWORK)- บันทึกบัญชีจากเอกสารเ ...

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Administrator

  6 วันที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย

  Sales Administrator ( 1 อัตรา )**สถานที่ทํางาน: A Square สุขุมวิท 26** · •ดูแลงานด้านเอกสารงานขายต่างๆ เช่น ออกบิล ทําใบเสนอราคา ตรวจสอบสถานะจัดส่ง ฯลฯ · •จัดทํารายงานสรุปค่ายอดขายประจําสัปดาห์และประจ ...

 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd.

  Creative Content

  18 ชั่วโมงที่แล้ว


  Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  Job description:1.Work with the brand team to produce new ideas for marketing communications promotional campaigns.2.Work closely with the graphic designer, editor and marketing department to deliver ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1. นําเสนอการขายส่งอะไหล่รถเวสป้าไปยังช่องทางการจําหน่ายผ่านตัวแทนที่ตนเองได้รับผิดชอบ (Wholesale)2. สร้างยอดขายจากเป้าหมายที่ต้องได้3. ดําเนินงานตามแผนงาน หรือนโยบายการขายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย

  1. เสนอแคมเปญส่งเสริมการขาย2. ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมกับทางฝ่ายต่างๆ (บริการ, การตลาด)3. ร่วมปรับปรุงโชว์รูมของตัวแทนจําหน่าย4. เปิดตัวแทนจําหน่ายใหม่ (Dealer Network)5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจากตัวแทนจ ...


 • Vespiario (Thailand) Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย

  - ต้อนรับลูกค้าที่นํารถเข้ามาตรวจรับบริการ- เปิดจ๊อบ (Job) งาน และนัดหมายการเข้ารับบริการ- แจ้งสถานะการซ่อมกับลูกค้าที่นํารถเข้ามารับบริการ- ประสานงานกับช่างซ่อม และแผนกอะไหล่ในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า- ...