งาน โฟร์แมน

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด

  โฟร์แมน (Foreman)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุม ดูแล งานตกแต่งภายใน งานสถาปัตย์ - ประสานงาน - เคลียร์แบบ- วางแผนการทํางาน - สั่งวัสดุ

 • SINOSIAM CARPET CO.,LTD.

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  SINOSIAM CARPET CO.,LTD. เมืองสมุทรปราการ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และลําดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กําหนด

 • Well Graded Engineering PLC.

  โฟร์แมน ( m&e )

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Well Graded Engineering PLC. เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการทํางานสําหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ- ควบคุมการก่อสร้างถนน, สะพาน ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเวลาที่วางไว้- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ...

 • general engineering public co.,ltd.

  โฟร์แมน (ผลิต QC Precast Wall)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  general engineering public co.,ltd. เมืองปทุมธานี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจสอบใบสั่งผลิต แผนผลิต และสั่งการให้ดําเนินการจัดเตรียมงานผลิต ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ , ชิ้นงานที่จะใช้ในการผลิต , เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต ควบคุมการจัดเตรียมงานผลิตให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด - ตรวจสอบวัตถุดิบ , วัสดุระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้น ...

 • บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

  โฟร์แมน (Foreman)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมการทํางานของผู้รับเหมาให้เสร็จตามกําหนดระยะเวลา- วางแผน กํากับดูแลอัตรากําลังพล และงบประมานเบื้องต้น- ควบคุม และวางแผนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน- จัดทําเอกสารรายงาน- ประสานงาน และประชุมกับทั้งแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และ ผู้รับเหมารวมถึงลูกค้า- หน้าที่อื่ ...

 • บริษัท ซี.อาร์.เดคคอเรท จำกัด

  โฟร์แมน(งานฝ้าเพดาน)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซี.อาร์.เดคคอเรท จำกัด เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1) ดูแลและควบคุมช่างรับเหมา2) ดูแลและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง3) ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมการเจาะ การประกอบโครงเหล็กเสาเข็มเจาะ และกําแพงกันดินให้ถูกต้องตามแบบควบคุมงานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ และกําแพงกันดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ/ขั้นตอนการเทคอนกรีตที่ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตที่เท และปริมาณของคอนกรีตที่จัดส่งตรวจสอบคุณภาพของ Slurry และควบคุมการผสม ...

 • บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด

  โฟร์แมน (ผู้ควบคุมงาน)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  โฟร์แมน (ผู้ควบคุมงาน/ผู้ช่วยหน้างาน)- ควบคุมดูแลงาน/ควบคุมขั้นตอนการทํางาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่เสร็จให้ได้คุณภาพ- ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฎิบัติงาน- ใช้และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานอย่างถูกต้อง- รายงานความคืบหน้าและปัญหาในการทํางานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ- เ ...

 • บริษัท ดูรากรีต จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ดูรากรีต จำกัด เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ และรวมถึงประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2.ควบคุมการใช้วัสดุของหน้างาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่ กําหนดไว้3.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย4.สํารวจงานและจัดทําปริมานงาน คํานวนพื้นที่งาน

 • บริษัท ทินกฤต เฮ้าส์ และ บริษัท ทินกฤต อาร์คิเทค จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ทินกฤต เฮ้าส์ และ บริษัท ทินกฤต อาร์คิเทค จำกัด เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รายละเอียดงาน1. ควบคุม และ ดูแลงานก่อสร้างใน Site2. ใช้กล้อง Survey และ ทํา Survey ได้3. ดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างใน Site งาน ตามมาตรฐานของบริษัท4. จัดทําเอกสารการตั้งเบิกค่าแรง ตรวจสอบปริมาณงาน และความก้าวหน้าในการทํางาน5. ตรวจ Defect งานได้6. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใ ...

 • บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  โฟร์แมน (ด่วน)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมงาน ผรม.- ติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้ว่าจ้าง กับผู้รับเหมา- วางแผนงานต่าง ๆ ร่วมกับวิศวกร- เขียนรายงานประจําวัน- ดูแลงานความปลอดภัยหน้างาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ที.แอล.เอช. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.แอล.เอช. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมืองสมุทรปราการ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าและผลการทํางานที่หน่วยงาน ประจําวันประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ธรรมคุณ จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ธรรมคุณ จำกัด พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดวางแผนและควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้างานตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ และ ติดตามการทํางานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 • บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่กําหนดตามแผนงาน2.ประสานงานร้านค้า-ผู้รับเหมา เพื่อแก้ปัญหาหน้างาน3.ประสานงานภายในศูนย์การค้า 4.ตรวจสอบ และติดตามรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย5.ทํางาน วันจันทร์-วันเสาร์ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • บริษัท พี เทค เทคโนโลยี จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท พี เทค เทคโนโลยี จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ2. ประสานงานกับผู้ออกแบบ ผู้คุมงาน (consult) และ owner เพื่อให้แผนงานก่อสร้างเป็นไปตามที่กําหนด และแก้ไขปัญหาหน้างานให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา3. ตรวจสอบและติดตามการทํางานขอผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอ ...

 • บริษัท พีเคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  โฟร์แมน(Foreman)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท พีเคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ศึกษารายละเอียดและข้อกําหนดต่างๆ ของโครงการ- ร่วมวางแผนเพื่อกําหนดขั้นตอนการทํางานกับวิศวกรโครงการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง นํามาจัดทําเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ- รับผิดชอบกา ...

 • บริษัท ฟอร์จูนเนอร์ จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์จูนเนอร์ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลควบคุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร/บ้านพักอาศัย/ งานช่างก่อสร้างสถาปัตย์/งานสํารวจ/ดูแบบแปลนและควบคุมงานได้อย่างถูกต้อง

 • บริษัท ยู.เอส.จี จำกัด

  โฟร์แมน(ก่อสร้าง/งานตกแต่งภายใน)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ยู.เอส.จี จำกัด เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูหน้างานและประสานงานกับผู้รับเหมา2.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานของบริษัท3.รายงานความคืบหน้าของงาน4.ควบคุมต้นทนโครงการ5.สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามงานจนจบโครงการ

 • บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด

  โฟร์แมน (ประจำ Site งาน)

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ2.ตรวจสอบการทํางาน Payment ผู้รับเหมา3.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน4.ควบคุมการทํางานของผู้รับเหมา5.รายงานความคืบหน้าและแผนงานกับผู้บังคับบัญชา6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ลิฟวิ่ง สไตล์ลิสต์ จำกัด

  โฟร์แมน

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ลิฟวิ่ง สไตล์ลิสต์ จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -คอยประสานงานกับ interior และวิศวกรหน้างาน -ตรวจสอบความเรียบร้อย คอยดูแล กํากับงานก่อสร้างหน้างาน-ประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างหรือการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์-ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลช่าง และประสานงานกับช่างได้