beBee background
มืออาชีพ
>
ไม่แสวงหากำไร/อาสาสมัคร
>
Bangkok
ธนาคม บัวถาวร

ธนาคม บัวถาวร

หางานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ มูลนิธิ
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ ธนาคม บัวถาวร:

จากประสบการณ์ทำงานในหลายความรับผิดชอบ ทั้งงานด้านประสานงานชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ช่วยการจัดประชุม-อบรม และจัดทำเอกสาร ทำให้ได้พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ที่ได้นำมาปรับใช้กับหน่วยงานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน การทำงานโดยภาพรวม และอีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด 2 ปี และทำงานมาทั้งหมด 2 บริษัท ได้แก่

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ พฤษภาคม 2565 - ตุลาคม 2666

- วางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม ที่สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการฯ 

- ดำเนินการงานด้านธุรการ เช่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ชุมชน จัดกิจกรรมการประชุม 

- อบรม ให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

- รวบรวม เรียบเรียง จัดทำเอกสาร วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน

- ดำเนินการงานด้านธุรการ เช่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ชุมชน จัดกิจกรรมการประชุม 

- จัดทำเอกสารรายงานการประชุมรับฟังความเห็น และดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ประจำพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับชุมชน และสร้างความร่วมมือกับชุมชนผู้มีส่วน ได้เสีย 

- ประเมินปัจจัยเสี่ยง และวางแผนหาทางป้องกันหรือแก้ปัญหาลดความเสี่ยง

การศึกษา

ปีการศึกษา 2561-2564     เกรดเฉลี่ย 3.63

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2558-2560     เกรดเฉลี่ย 3.52

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนวิทย์-คณิต

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค ไม่แสวงหากำไร/อาสาสมัคร เดียวกันกับ ธนาคม บัวถาวร

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับมอบหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงข่ายขององค์กรรับผิดชอบงานด้านการจัดทํา พร้อมจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่างๆ ที่ส่วนงานได้รับมอบหมายทั้งหมดประสานงานในการพัฒนาระบบที่ส่วนงานได้รับมอบหมาย โดยเข้าร่วมการดําเนินงานตั้งแต่เริ่ม โครงการ อัพเดทสถานะโ ...

 • บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

  CSR Manager

  1 เดือนที่แล้ว


  บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริหารจัดการโครงการเพื่อสังคม ตามนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับบุคคลและองค์ทั้งในและภายนอก ทั้งด้าน สังคม ชุมชุน สิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส่งเสริมอาชีพในชุมชุนที่องค์กรตั้งอยู่หรือชุมชนที่ห่างไกลติมตาม ประเมินผล ปรับปรุง เพื่อให้โครงการก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาอย ...

 • smart terminal corporation

  วิศวกรโครงการ

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  smart terminal corporation เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน ควบคุม และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กําหนด ตรวจสอบผลการดําเนินการแจ้งซ่อมประจําวัน กําหนดขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานในการดําเนินงานและเอกสารที่ใช้ในการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน ...