เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สามพราน, ประเทศไทย - บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

  บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
  บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด สามพราน, ประเทศไทย

  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  Default job background
  เต็มเวลา
  คำอธิบาย
  ศึกษาข้อมูลเพื่อวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์/ทดลอง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและการตลาดวางแผนการทดลองและออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเอกสารด้านคุณภาพ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการและมีความปลอดภัยคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมให้ได้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตรงตามเป้าหมายดําเนินการทดลองตามแผนการทดลอง ทดสอบอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจัดทําเอกสารเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง