งาน ใน Krabi

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
>
Krabi
 • The Tubkaak Krabi Boutique Resort

  Sales Executive Specialized

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  The Tubkaak Krabi Boutique Resort เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ศึกษาสินค้า หรือบริการ ของบริษัทเพื่อสามารถนําเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าเข้าพบเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหม่และรายเก่าวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนําเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดดูแลให้คําปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค ...

 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่)

  Demi Chef

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เป็นลูกมือในการช่วยเหลืองานของหัวหน้าครัวและผู้ช่วยหัวหน้าครัวเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารได้จัดเตรียมวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร ประกอบอาหารตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ เช็ค Stock และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหารดูแลความเรียบร้อยของครัวให้เป็นไป ...

 • The Tubkaak Krabi Boutique Resort

  นักศึกษาสหกิจศึกษา ทุกตำแหน่งงาน

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  The Tubkaak Krabi Boutique Resort เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ให้บริการด้านข้อมูลรายละเอียดห้องพักกับลูกค้าทางโทรศัพท์และลูกค้า Walk inรับจองห้องพัก ดูแลการ Check In-Check Out ของลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าและห้องพักให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้บริการ อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้าพัก และประสานงานกับแม่บ้าน ช่างเทคนิค และ ...

 • Railay Great View Resort & Spa

  Guest Service Agent

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Railay Great View Resort & Spa เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Check in – Check Out ลูกค้าเข้าพักให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมแก่ลูกที่มาเข้าพักให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางไปยังสถานที่อื่นแก่ลูกค้ารับสายโทรศัพท์-โอนสาย กรณีมีการติดต่อจากลูกค้าภายนอกประสานงานแต่ละแผนก กรณีที่ได้รับมอบหมายงาน ...

 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่)

  Commis I,II

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เตรียมอาหารตามเมนูของบริษัทฯ ให้เพียงพอและทันตามเวลาเตรียมอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานดูแลความสะอาดภายในครัวและดูแลการจัดการเรื่องการใช้วัตถุดิบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่)

  Chef de partie

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เตรียมอาหารตามเมนูของบริษัทฯ ให้เพียงพอและทันตามเวลาเตรียมอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานดูแลความสะอาดภายในครัวและดูแลการจัดการเรื่องการใช้วัตถุดิบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่)

  Receptionist / Night Receptionist

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ให้บริการด้านข้อมูลรายละเอียดห้องพักกับลูกค้าทางโทรศัพท์และลูกค้า Walk inรับจองห้องพัก ดูแลการ Check In-Check Out ของลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าและห้องพักให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้บริการ อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้าพัก และประสานงานกับแม่บ้าน ช่างเทคนิค และ ...

 • The Tubkaak Krabi Boutique Resort

  Sales Manager Specialized

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  The Tubkaak Krabi Boutique Resort เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การขายองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดําเนินงานวางแผนการทํางาน แผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของสายงานวางแผนจัดสรรหาอัตรากําลังภายในสายงานให้เหมาะสมจัดทํา Presentation ทํางานเป็นทีมได้กําหนดกลยุทธ์ วางแผนเป้าหมายการขาย การตลาดให้ส ...

 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่)

  Restaurant Supervisor   หัวหน้าห้องอาหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานการจองโต๊ะทั้งช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน จัดการหมุนเวียนโต๊ะให้เป็นไปอย่างราบรื่นดูแลหน้าร้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ คอยสังเกตความต้องการของลูกค้าระหว่างคอยคิวนําลูกค้ามาที่โต๊ะ จัดชุดเก้าอี้ที่เหมาะสม แนะนําข้อมูลอาหาร/โปรโมชั่นแก่ลูกค้างานอื่นๆ ตา ...

 • The Tubkaak Krabi Boutique Resort

  Sale Coordinator

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  The Tubkaak Krabi Boutique Resort เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาฐานของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ประสานงานดูแล จัดเก็บ ค้นหา เอกสารของพนักงานรายบุคคลและจัดทําเอกสารงานขายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการประสานงานขายและติดต่อส่วนงานภายในให้เกิดค ...

 • Holiday Ao Nang Beach Resort Krabi

  Guest Relation Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Holiday Ao Nang Beach Resort Krabi เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของทางบริษัท และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในเบื้องต้นวิเคราะห์ เก็บข้อร้องเรียนปัญหาของลูกค้าเพื่อนําข้อมูลกลับมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการให้บริการในด้านต่างๆประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและติดตามการแ ...


 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ทํางานติดตั้ง ซ่อมบํารุง ควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าการซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่านแบบ รู้จักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเมินการใช้งานสายไฟฟ้าได้วางแผนการปฎิบัติงานการซ่อมบํารุงรักษาตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปแผนการวางแผนซ่อมระบบไฟฟ้าและจ ...

 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่)

  Food & Beverage Supervisor

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จังหวัดกระบี่) เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เตรียมอาหารตามเมนูของบริษัทฯ ให้เพียงพอและทันตามเวลาเตรียมอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานดูแลความสะอาดภายในครัวและดูแลการจัดการเรื่องการใช้วัตถุดิบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • Accor Hotels

  Executive Chef

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Accor Hotels Krabi, ประเทศไทย OTHER

  Job Description Responsible for overall supervision, Planning, Control and coordination of all activities of personnel engaged in office administration and operation of the Department. · Work Experience Reasonable English language skills · Sound organizational skills. · Ability t ...

 • กระบี่ เนาวกิจ แกรนด์ แทรเวล

  Operation & Reservation Specialist

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  กระบี่ เนาวกิจ แกรนด์ แทรเวล เมืองกระบี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว, ผู้จัดจําหน่ายทัวร์ออนไลน์(OTA), ผู้ประกอบการทัวร์ในประเทศไทย และลูกค้าชาวต่างชาติ/ชาวไทย ติดตามข้อมูลการจองจากระบบการจองและประสานงานกับผู้ประกอบการณ์ทัวร์ในประเทศไทยเพื่อจองผ่าน Line, WhatsApp หรือ Emailแจ้งยืนยันการจองกับลูกค้า เจรจากับลูก ...

 • test

  ขายออนไลน์

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  test เขาพนม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ศึกษาสินค้าที่ทางบริษัทจําหน่ายเพื่อสามารถนําเสนอได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์การขายขององค์กรให้คําปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนําเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อม ...

 • ADI RESOURCING

  Senior System Analyst – Java

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  ADI RESOURCING คลองท่อม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Position: Senior System Analyst, Java (PL/SQL) Apply here: · ADI is looking to fill a job opening for the position of Senior System Analyst, Java. · Salary: 75,000-100,000 Baht · Location: BTS Chong Nongsi · Hybrid work: 5 days per week · Age: Below 44 · Job Description: · • de ...

 • Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas

  Learning Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 5 ชั่วโมงที่แล้ว


  Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas เกาะยาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดปฐมนิเทศน์ให้กับพนักงานใหม่ ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯจัดอบรมภายใน (In-house Training) และอบรมภายนอก (External Training) ตามแผนการฝึกอบรมประจําปีดําเนินการจัดเตรียมสถานที่เอกสารและอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมพร้อมแจ้งข้อมูลและรายละเอียดเ ...

 • Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas

  Guest Service Agent

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas เกาะยาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ให้บริการด้านข้อมูลรายละเอียดห้องพักกับลูกค้าทางโทรศัพท์และลูกค้า Walk inรับจองห้องพัก ดูแลการ Check In-Check Out ของลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าและห้องพักให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้บริการ อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้าพัก และประสานงานกับแม่บ้าน ช่างเทคนิค และ ...

 • Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas

  Purchasing Manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas เกาะยาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สรรหา Supplier ฝ่ายแรงงาน/ฝ่ายสินค้า พร้อมเปรียบเทียบราคาและวิเคราะห์ก่อนนําเสนอออกใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/เครื่องจักร/และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบความผิดพลาดในการขนส่ง ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบการเปลี่ยนสินค้าที่ไ ...