งาน ใน Mueang Nonthaburi

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
>
Mueang Nonthaburi
 • Adecco Thailand

  Application Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Adecco Thailand Nonthaburi, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities: · Our client is a leading contractor in water and wastewater management and energy services. Now they're looking for Application Engineer to support their sales team. · Review the specification in order to support engineering technical information to the sales ...

 • บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

  Oversea Purchasing

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลสินค้าต่างประเทศของแผนก Feed (วัตถุดิบอาหารสัตว์) และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดของงาน1. บริหารงานจัดซื้อ และจัดหาสินค้า หรือบริการให้ได้ทั้งชนิด ปริมาณ คุณภาพ และทันเวลาในต้นทุนที่ต่ําที่สุด2. จัดหาผู้ผลิต/ผู้ขายสํารอง หรือรายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการตัดสินใ ...

 • บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ทวนสอบตรวจสอบคุณภาพ(qa)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสําเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานที่กําหนดไว้

 • บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  Project Admin

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสาร และงานธุรการของส่วนงานกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนดไว้ · •สนับสนุนการทํางานของผู้จัดการโครงการและทีมงาน ได้แก่ จัดทําเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก · •ดู ...

 • สยาม อัลเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

  Senior Marketing Officer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  สยาม อัลเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ร่วมกับผู้บริหารด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย การเติบโตและกําไรของบริษัท2. เริ่มต้นขยายแบรนด์ธุรกิจอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ศึกษาตลาดและวางกลยุทธ์แบรนด์ สินค้า ช่องทาง ไปจนถึงลงมือปฏิบัติทําจริง3. คิด feasibility study คํานวนตัวเลขก ...

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

  อาจารย์สอนคหกรรม

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแบบเรียน รายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือเรียน เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน สื่อเทคโนโลยี และวัดประเมินผล- ให้ความร่วมมือในการเลือกหลักสูตร หนังสือเรียน หนังสือประกอบ สมุดแบบฝึกหัดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน- จัดทําแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ ...


 • บริษัท เวิร์ลด์แอคเซ็สส์ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการเงินฝั่ง (รายรับ) - จัดทําชุดเอกสารสําหรับการบิล รับเช็ค ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - ติดตามทวงถาม การชําระเงินของลูกค้า รับเช็ค-วางบิล - บันทึกบัญชีรายการค้าที่เกิดขึ้น บัญชีฝั่งรายได้ รายรับ พร้อมสรุปยอด บัญช ...

 • บริษัท เวิร์ลด์แอคเซ็สส์ จำกัด

  Programmer Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เวิร์ลด์แอคเซ็สส์ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทํางานร่วมกับทีมขายเพื่อสนับสนุนงานขาย ให้คําแนะนําและให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสินค้า - ออกแบบโซลูชั่น และประสานงานจัดทํา Bill of Quantity (BOQ) สําหรับงานโปรเจ็ค - จัดเตรียมและดูแลการทดสอบสินค้า (Demo) - จัดทําไฟล์และเอกสารทางด้านเทคนิค ได้แก่ ไฟล์นําเสนอทางด้านเทคนิค เอกสาร P ...


 • High Rising เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ชงกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน - รับออร์เดอร์ รับชําระเงิน ผ่านเครื่องแคชเชียร์ - ให้บริการลูกค้า จัดเสิร์ฟ และอํานวยความสะดวก - แนะนําสินค้า โปรโมชั่น และโปรแกรมส่งเสริมการขาย - ดูแลรักษาพื้นที่ร้าน ให้สะอาด เรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  สถาปนิก

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานการก่อสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําและแก้ไขแบบให้ถูกต้องตรงตามระยะเวลาที่กําหนด โดยวางแผนการจัดการ Shop Drawing การจัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุ สรุปและหาแนวทางการติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

  อาจารย์พัฒนาผู้เรียน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งของวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการประพฤติตนของนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย- ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎเกณ ...

 • บริษัท ซื่อตรงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  วิศวกรโยธา ประจำโครงการ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซื่อตรงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ออกแบบงาน ถอดแบบงาน และควบคุมงาน-รายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค-ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย-ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน-ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมางานก่อส ...


 • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. แนะนําสินค้าและบริการ2. ดูแล Stock สินค้าของแผนกที่รับผิดชอบ3. ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท ฯ

 • บริษัทบางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

  โฟร์แมน ควบคุมงานรีโนเวท

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัทบางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบในรายละเอียดและสอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับมอบหมาย- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จตามกําหนดเวลา- ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละ ...

 • บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ควบคุมและตรวจเช็คใบสั่งผลิต รวมถึงใบเบิกสินค้า โดยการบันทึกรายการ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ตรวจเช็คเอกสารใบสั่งซื้อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. จัดทํารายงานงบประมาณการสั่งซื้อสินค้า โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณและ การสั่งซื้อสินค้ารายเดือน4. จัดทํารายงานยอดผลิตสินค้า โดยเปรียบเที ...

 • บริษัทบางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

  Senior HRD

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัทบางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ร่วมวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําปีและ Training Roadmap กับ Line Manager · • การจัดทํางบประมาณอบรมประจําปี · • วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยร่วมพัฒนาหลักสูตร Functional Training กับ Line Manager และ Implement & MonitorIDP (Individual Development Plan) ร่วมกับ HCBP เพื่อ ...


 • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. บริหารยอดขายของแผนกที่รับผิดชอบ2. บริหารงาน Stock สินค้าของแผนกที่รับผิดชอบ3. บริหารอัตรากําลังของพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบ4. แนะนําสินค้าและบริการให้กับลูกค้า5. ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท ฯ

 • บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด

  Digital Marketing Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ทํางานด้าน Digital Marketing Optimization และประสานงานกับ Ads Agency ต่างๆวิเคราะห์วางแผน Digital Content ข่าวการศึกษาผ่าน Facebook IG Twitterดูแลประสานด้าน Web Content Management ทํารายงาน Google Analytics และ Create a Pixelมีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -บริหารงานขาย (ประเภทวัสดุก่อสร้าง หิน,ดิน,ทราย)พร้อมทั้งวิเคราะห์และวางแผนงานในระดับปฎิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด-ติดตาม,ตรวจสอบ ยอดขาย รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ได้ตามเป้าของยอดขาย-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้งานสําเ ...

 • บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  Online Marketing

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ทําการตลาดออนไลน์ผ่านไลน์ OA (TikTok/ line/Facebook )2.วางแผนและสร้างสรรค์ Content เพื่อสื่อสารผ่านไลน์3.ใช้เครื่องมือต่างๆของไลน์ในการติดต่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย4.รักษาและเพิ่มฐานลูกค้าในไลน์ , การสร้างยอดขายผ่านไลน์5.การวิเคราะห์ผล,เรียนรู้และเสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่มลูกค้า ...