งาน พนักงานขับรถผู้บริหาร

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทําความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ3. ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน4.ปฏิบัต ...

 • C.S.I. Group

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  C.S.I. Group เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •รับผิดชอบงานการขับรถได้ดี และดูแลรักษารถในเบื้องต้นได้ · •ดูแลการขับรถให้นายและครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุ · •รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี · •สามารถออกต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้ · •รู้จักเส้นทางสนามกอล์ฟระแวกปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง · •ช่วยเหลืองานครอบครัวนายและดูแลท ...

 • ChikaLicious

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  ChikaLicious เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ขับรถรับส่งนาย ทําความสะอาดเเละดูเเลรถอย่างสมํา่เสมอ สามารถวิ่งงานเอกสารหรือช่วยงานเล็กน้อยตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • Kuroda trading (Thailand) Co.,ltd

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Kuroda trading (Thailand) Co.,ltd เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ขับรถให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น-รับผิดชอบดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-Support งานด้านส่งเอกสารในบางครั้ง-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย*สัญญาจ้างรายปี ครบ3ปีปรับเป็นพนักงานประจํา*

 • Major Development Public Company Limited

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Major Development Public Company Limited เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทําความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ3. ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็กทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน4. ปฏิบัต ...

 • Mentagram

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Mentagram เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ ตามบังคับบัญชา2.ดูแลบํารุงรักษารถยนต์ นํารถเข้าศูนย์ เช็คระยะ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • P & A Technology Company Limited

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  P & A Technology Company Limited เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร- สถานที่ พระราม 2 / บางแค- ทํางาน 08:00-17:00 | จันทร์ - เสาร์ (ทําเสาร์เว้นเสาร์) และยืดหยุ่นได้หากต้องทําล่วงเวลา- ดูแลและทําความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา - ทําความสะอาดรถของผู้บริหารทั้งหมด - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • PENDULUM LTD.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  PENDULUM LTD. เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร- ดูแลทําความสะอาดรถของผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ- ดูแลและเช็ครถให้พร้อมใช้งาน ดูแลเรื่องการตรวจบํารุงรักษารถตามระยะ- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร- พื้นที่บริการ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือตามที่ได้รับมอบหมาย- ปฏิบัติงาน วางตัว และประพฤติตนอย่า ...

 • POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd. เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปยังสํานักงานบริษัทหรือสถานที่อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย (บ้านผู้บริหารอยู่พัฒนาการ)- ดูแลทําความสะอาดและเช็คสภาพรถ


 • Postman (Thailand) Co., LTD. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ขับรถให้ผู้บริหารใน กทม และ ต่างจังหวัดดูแลตรวจเช็ครักษาความสะอาด ตรวจเช็คสภาพตามกําหนด

 • Premium Pack Group Co.,Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Premium Pack Group Co.,Ltd. เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถให้ผู้บริหาร- รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑล- ขับรถเก๋ง รถตู้ได้- สามารถทํางานล่วงเวลาได้- สามารถดูแลรถได้ เช็คสภาพรถ มีความรู้เรื่องรถ

 • Prime Road Power Public Company Limited

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Prime Road Power Public Company Limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ให้บริการรถรับ-ส่งผู้บริหาร- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ให้ถึงที่หมายภายในเวลาที่กําหนด- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรถยนต์- ดําเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ประจําปี2.จัดส่งเอกสารสําคัญระหว่างหน่วยงาน- จัดส่งเอกสารสําคัญให้แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ- ปฏิบัติงานอื่นๆ ต ...

 • RS Group

  พนักงานขับรถผู้บริหาร (บางเขน)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  RS Group เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับส่งผู้บริหารให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย- บํารุงรักษารถให้เป็นไปตามแผนการบํารุงรักษา- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • Syntec Construction Public Co., Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Syntec Construction Public Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถส่วนกลาง ตามการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ- ดูแลความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • Thai Hospital Products Co., Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Thai Hospital Products Co., Ltd. เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว- ดูแลทําความสะอาด ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์ บํารุงรักษารถยนต์ให้สะอาดและสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย- ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด1 วันต่อสัปดาห์ (สลับเสาร์-อาทิตย์)

 • Thairath Group

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Thairath Group เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทํางาน และสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ดูแล ทําความสะอาด ล้างรถ บํารุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- ขับรถไปยังจุดหมายตามคําสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โดยใช้เส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม

 • URC (THAILAND) Co., Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  URC (THAILAND) Co., Ltd. เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ขับรถให้ผู้บริหารไปบริษัท (บ้านอยู่บริเวณลาดพร้าว 20) · • สามารถขับไปออฟฟิศกรุงเทพ (เขตสะพานสูง ซอยมิสทีน) · • สามารถขับไปโรงงานที่สมุทรสาคร และพื้นที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย · • ทํางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์) · • มีทํางานบางเสาร์ (คิดเป็นโอที)

 • United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -พนักงานขับรถผู้บริหาร-รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย-ไม่มีโอที

 • VOICE TV Co.,Ltd.

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  VOICE TV Co.,Ltd. เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้2. มีทักษะในการดูแลผู้บริหารเป็นอย่างดี3. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปกติ และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ (ในบางครั้ง) ได้4. ดูแลและรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ5. เคยมีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์7. รู้จักเส้ ...

 • กลุ่มธุรกิจ TCP / บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  กลุ่มธุรกิจ TCP / บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ เขตบางบอน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ที่กําหนด · • ดูแลรักษาบํารุงรักษาและทําความสะอาดรถยนต์อย่างสม่ําเสมอ · • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย