งาน พนักงานบัญชี

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • ACU Pay (Thailand) Co., Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  ACU Pay (Thailand) Co., Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน อยู่ในระดับที่ดี- ตรวจสอบและควบคุม ความถูกต้องของเอกสารรับเงินและจ่ายเงิน- ลงบันทึก รายรับ รายจ่ายลงในระบบ Oracle- จัดทํารายการหัก ณ ที่จ่าย 3, 53, 36 - จัดทํารายการภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30- จัดทําเอกสารใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่าย- สรุปรา ...

 • AIGOTECH CO., LTD.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  AIGOTECH CO., LTD. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทําเอกสารเกี่ยวกับบัญชีรายรับ,รายจ่าย- รวบรวมเอกสารทางบัญชี + บันทึกบัญชี- จัดทําภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 ภพ. 30, 36- จัดทําบัญชีทรัพย์สิน- จัดการเอกสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในบริษัท และนอกบริษัท- ติดตามหนี้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • APPLIED CHEMICAL AND INSTRUMENT CO.,LTD.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  APPLIED CHEMICAL AND INSTRUMENT CO.,LTD. เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. บันทึกบัญชีการรับ-จ่ายชําระหนี้ และบัญชีคุมยอดลูกหนี้2. วางบิลและติดตามการรับชําระจากลูกหนี้3. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับและจัดทําใบเสร็จรับเงิน4. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป5. ควบคุม สรุปยอดการรับ-จ่ายของบริษัทและตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ- รายจ่าย, รายงานเงินสด ...

 • Alberry Asia Co., Ltd.

  พนักงานบัญชี (บัญชีภายใน)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Alberry Asia Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทํางานด้านบัญชี ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย ต่างๆ- รับผิดชอบเอกสารการทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย- บันทึกและจัดทําเอกสารประกอบทางบัญชี- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Alpha group

  พนักงานบัญชี(ภาษี-ลูกหนี้)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Alpha group เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รวบรวมและติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี (ภาษีซื้อ/ภาษีขาย) ให้ครบถ้วน ทํารายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย เป็นประจําทุกเดือน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรวจสอบข้อมูล และยื่นแบบ ภพ30 / ภธ40 / ภงด2 / ภงด3 / ภงด 53 ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ เช่น รับวางบิลและตรวจสอบความถูกต้องของเอก ...

 • B2O Global Wise Co.,ltd

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  B2O Global Wise Co.,ltd เขตพระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •บันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน · •จัดทําและนําส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี · •ออกใบแทนใบกํากับภาษี จัดเก็บใบแจ้งหนี้ · •จัดทําและยื่นภาษีของทุกเดือนได้ เช่น ภงด.3 ภงด.53 เป็นต้น · •ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งด้ ...

 • Bangkok Advanced Clinics (บริษัท ส้มเช้ง จำกัด)

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Bangkok Advanced Clinics (บริษัท ส้มเช้ง จำกัด) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -บันทึกรายการซื้อ-บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินสดย่อย-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและจัดทําเช็คจ่าย-จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53-จัดทํารายงานภาษีซื้อ-ยื่นภาษี ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.3,53 ทางอินเตอร์เน็ต-บันทึกรายการขายและออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี-จัดทําเอกสารวางบิล-บันทึกบัญชีราย ...

 • Beenasdotnet co.,ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Beenasdotnet co.,ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ทํารายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายส่งสํานักงานบัญชี2.บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายบริษัทฯ3.ทํารายงานประมาณการกําไร-ขาดทุนประจําเดือน4.ตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า5.ตรวจสอบงานต่าง ๆ จัดทํารายงานเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมาย

 • Butterfly Thai Perfume Part., Ltd.

  พนักงานบัญชี (Accountant)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Butterfly Thai Perfume Part., Ltd. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.บันทึกบัญชีสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ รับเข้า เบิกจ่าย ส่งของ รับของ สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจําเดือน2.ทําใบแจ้งหนี้ ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารทางบัญชีต่างๆ จัดเก็บเอกสารได้ถูกต้อง3.ทําบิลขาย Shopee, Lazada,ขายออนไลน์อื่นๆ4.ต้องปิดงบภายในทุกเดือน5.สรุปและประสานงานกับสํานั ...

 • CH & P Production Co.,Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  CH & P Production Co.,Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บันทึกบัญชี ระบบ Expressทําบัญชี รับ - จ่ายคีย์แบบ + ยื่นแบบ ออนไลน์ ภาษี ภงด.2,3,53 กับ ภพ.30 สรุปยื่น ภงด.1 กนําส่งประกันสังคม ออนไลน์ + ยื่นเข้า - ออก พนักงาน นําส่ง กท.20 ทําเงินเดือน + โอที พนักงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • CTI Logistics Co., Ltd.

  พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่, พระราม4)

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  CTI Logistics Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.จัดทําใบแจ้งหนี้เรียกเก็บลูกค้า(Invoice) ทั้งในและต่างประเทศ2.จัดทําเอกสารการจ่ายเงิน (Voucher) ให้ Outsource3.จัดเก็บเอกสารด้าน Billing 4.ตั้งหนี้ต่างประเทศ , ส่งเมลล์ติดต่องาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Cafe praline

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Cafe praline เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - Book keeping กระทบ statement - คีย์ voucher รายรับ รายจ่าย ประจําวัน- ตั้งโอนเงินผ่านระบบ Internet baking- ออก Invoice พร้อมคํานวณยอดภาษี หักณ ที่จ่ายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริษัท supplier เกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี

 • Evergreen Container Terminal (Thailand) Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Evergreen Container Terminal (Thailand) Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Offset Pay_out voucher (B1) (PFF2) to GL system Generate cheque issued to GL system (PFF2) Calculate and booking accrued interest income of all Time deposit for monthly (114703) Calculate and booking accrued special interest income of Bank offer (114703) Prepair and checking PKD ...

 • FC Recruitment Co.,Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  FC Recruitment Co.,Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ลงบันทึกบัญชี และอื่น ๆ- ประสานงานสรรพากร ชําระภาษี- ติดตามเอกสารบัญชีจากลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า- ทํางานเป็นทีม

 • Forza GT Co.,Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Forza GT Co.,Ltd. เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •จัดประเภทเอกสารบัญชี และแฟ้มเอกสารบัญชี เช่น รับเงิน จ่ายเงิน เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร · •ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หลักฐานการโอนเงิน · •จัดทําข้อมูลรายงานทางบัญชีเป็นรายเดือน เช่น รายงานเงินสดย่อย รายงานยอดเงินฝากธนาคาร รายงานยอดขาย · •จั ...

 • GLOFAB Co.,Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  GLOFAB Co.,Ltd. เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. เปิดบิล , วางบิล , ตามหนี้ 2. สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย3. ทํางาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (8.00น.-17.00น.) วันเสาร์ทํางาน 8.00น. - 12.00น.

 • GTL (Thailand) Co.,Ltd

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  GTL (Thailand) Co.,Ltd เขตธนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  คีย์ข้อมูลในโปรแกรมระบบบัญชี จัดทํา REPORT ชุดเคลียร์เอกสาร SHIPPING ตรวจสอบ ใบปิด/เบิก ค่า SHIPPING ให้ตรงกับ ที่ SHIPPING ปิดงานมา จัดทํา REPORT ค่ามัดจําตู้ จัดทํา Statement of Account ต่างประเทศ Mail confirm หนี้ต่างประเทศ Support และจัดเตรียมเช็คเพื่อสั่งจ่าย

 • Gateway Equipment Co., Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Gateway Equipment Co., Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ออกเอกสารแจ้งและทวงถามหนี้ บันทึกบัญชี ติดตามทวงถามหนี้ วิเคราะห์หนี้ ทํารายงานแจ้งฝ่ายขายและนําเสนอผู้บังคับบัญชา

 • Global Jet Express (Thailand)

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Global Jet Express (Thailand) เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. จัดการการดําเนินงานประจําวันของฝ่ายบัญชี2. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP3. ดูและบัญชีด้าน AP / Tax4. กระทบยอดบัญชี5. กําหนดวิธีการบัญชีนโยบายและหลักการบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวข้อง6. ประสานงานและตรวจสอบประจําปี7. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ประสานงานและรว ...

 • IHAIWAI Co.,Ltd.

  พนักงานบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  IHAIWAI Co.,Ltd. เขตพระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลบัญชีบริษัทอาทิ ออกใบกํากับภาษี ทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบทวิ50 รายรับ-รายจ่าย เป็นต้น2.จัดการเก็บข้อมูล เอกสารทางบัญชี ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท3.ทํารายงานภาษี นําส่งภาษีรายเดือน4.นําส่งสมทบประกันสังคม5.ท ...