งาน เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • AAS Auto Service Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่การเงิน(สาขาพัฒนาการ)

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  AAS Auto Service Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับชําระสินค้า บริการเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต2.ออกใบเสร็จ เอกสารรับเงิน ใบกํากับภาษี3.ตรวจนับ เช็คยอดเงิน และบันทึกข้อมูลการรับเงิน4.นําส่งเงินสด และรายงานการรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน5.บันทึกบัญชีเงินสดย่อย6.บันทึกบัญชีรับเงิน

 • General Engineering Public Company limited

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  General Engineering Public Company limited เมืองปทุมธานี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานกับธนาคารในการหมุนวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯประสานงานการรับ จ่ายเช็คของบริษัท จัดทํา Bank Reconcile

 • Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)

  เจ้าหน้าที่การเงิน (ต่างประเทศ)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์) เขตหนองแขม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดทําใบลดหนี้ (C/N), ใบเพิ่มหนี้ (D/N) ส่งให้ลูกค้า / ผู้ขาย-จัดทําเอกสารการรับ-จ่ายค่าสินค้า-ประสานงานกับธนาคาร รวบรวมเอกสารธุรกรรมทางการเงินส่งฝ่ายบัญชี-จัดทํารายงานการใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัท เช่น Packing, TR, P/N, Loan-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • general engineering public co.,ltd.

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  general engineering public co.,ltd. เมืองปทุมธานี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานกับธนาคารในการหมุนวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯประสานงานการรับ จ่ายเช็คของบริษัท จัดทํา Bank Reconcile

 • บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.จัดทําใบแจ้งหนี้/จัดทําใบเสร็จ ประจําวัน ACC,ACD,CON,PFB2.จัดทําและตรวจสอบข้อมูลปิดงบการเงิน ACC,ACD,CON,PFB3.Scan Book Bank/Statement ประจําเดือน ส่ง Hongkong พร้อมงบการเงิน4.ตรวจสอบรายการเงิน/ฝากธนาคาร ด้านรับและสรุปรายการเงินไม่ทราบผู้โอน5.ตรวจการวางบิล FC6.จัดทําข้อมูล CN แ ...

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านจ่าย)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย บันทึกบัญชี และจัดทําเช็คหรือโอนเงิน หรือเงินสดย่อย หรือเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ตามค่าใช้จ่าย เช่น ค่านายหน้า และค่าสํารวจภัย ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าสาธารณูปโภคเป็นต้น- ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย บันทึกบัญชี รับ-จ่ายเงิน งานประกันภัยต่ ...

 • บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและบันทึกบัญชี -รับวางบิล ติดต่อธนาคาร ควมคุมเงินทดรองจ่าย-เตรียมใบสําคัญจ่าย จัดทําเช็คจ่าย และเอกสารการโอนเงิน-กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และรายงานต่างๆ ทางการเงิน-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและบันทึกบัญชี-รับวางบิล ติดต่อธนาคาร ควมคุมเงินทดรองจ่าย-เตรียมใบสําคัญจ่าย จัดทําเช็คจ่าย และเอกสารการโอนเงิน-กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และรายงานต่างๆ ทางการเงิน-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • บริษัท คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทํารายงานกระแสเงินสดรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและกรรมการ- ควบคุมดูแลการจ่ายและเก็บรักษาเงินสดย่อย- รับผิดชอบเรื่องการวางบิลและติดตามเรียกเก็บบัญชีลูกหนี้- วางแผน จัดเตรียมเช็ค จ่ายเช็ค โอนเงิน ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการชําระเงินอย่างรอบคอบ- รับผิดชอบง ...

 • บริษัท คูล คูล จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท คูล คูล จำกัด เขตภาษีเจริญ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูรับวางบิล,ทําใบสําคัญจ่าย,จัดทําเช็คตามรอบการจ่าย,กระทบยอด Statementธนาคาร,ดูแลเบิกจ่ายเงินสดย่อย และอื่นๆ

 • บริษัท จัดหางาน พีเพิล วัน จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน(Collection)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท จัดหางาน พีเพิล วัน จำกัด เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวางบิล ตามรอบการวางบิลของลูกค้า- จัดทําใบวางบิล คํานวนค่าบริการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนนําจัดส่งลูกค้าเพื่อเรียกเก็บ- ตรวจสอบยอดชําระ และออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย- ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งตามรอบนัด- สรุปรายงานป ...

 • บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด (SCTGOLD)

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด (SCTGOLD) เขตพระนคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่** มีคนสอนงาน **1.จัดทํา cash flow เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมซื้อของทองคําของลูกค้ารายวัน2.จัดทํา cash flow เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมซื้อของทองคําของ supplier ในประเทศ - นอกประเทศ 3.ตรวจสอบเอกสาร cash in - out รายวัน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ปฏิบัติงานวางบิล ติดตามการชําระหนี้จากลูกค้า-จัดทําใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน-จัดทํารายงานสรุปรายรับประจําวัน/ประจําเดือน-ปฏิบัติงานการทําจ่ายค่าวัตถุดิบ

 • บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ควบคุมและวางแผนการจ่ายเงิน2. ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกํากับ และตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ชําระเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่3. จัดทําเช็คสั่งจ่าย Supplier4. ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยของบริษัทฯ5. งานติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้า6. จัดทํารายงานข้อมูลด้านการจ่ายเงิน ให้กับหัวหน้างาน7. งาน ...

 • บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจเช็คยอดเงินกับธนาคาร- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ- จัดทําเอกสารทางด้านการเงิน- บันทึกรายละเอียดของการเงินรับ- จัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารสําหรับตําแหน่งงานนี้สนใจสมัครกรุณาติดต่อวัน จ - ศ เวลา 09.30 - 18.00น.ติดต่อสอบถาม โทร,ไลน์- 082-328-8811 คุณรินทร์ Line : hrtg12- 080-06 ...

 • บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตัดรับ-จ่าย,เคลียร์เงินทดลอง2.จัดทําใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีเมื่อรับชําระเงิน3.ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินสดย่อยและสํารอองค่าใช้จ่ายบริษัท4.ตรวจสอบยอดเงินฝากและReconcile Bank** บริษัทกําลังจเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

 • บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด กระทุ่มแบน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลด้านการเงิน การเรียกเก็บเงิน จากลูกค้า- รับผิดชอบ การเงินรับ-จ่าย ของบริษัทฯ- ตรวจสอบยอดเงิน ที่ลูกค้าชําระ- แจ้งยอดเงินกับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์- ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า


 • บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) (TPCS) เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบยอดขายเงินสด บัตรเครดิต จากการขาย- ออกบิลใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี - รับวางบิลจาก Supplier ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการรับวางบิลส่งฝ่ายบัญชี - เบิกจ่ายเงินสดย่อย และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงิน ,บันทึกรายการในระบบของบริษัท - จ่ายเช็คค่าใช้จ่ายต่ ...

 • บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทํารายการกระทบยอดเงินฝากธนาคารภายในกําหนดเวลา จัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 2.จัดทําเอกสารเพื่อเตรี ...


 • บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ,บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลจัดทําเอกสารด้านการเงิน- การจัดทําเช็คนําเสนอเซ็น- การติดต่อจ่ายเช็คให้ Supplier- เอกสารหัก ณ ที่จ่าย- จัดทํารายงานต่างๆ ทางการเงิน-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน