งาน เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ดูแลบัญชีทั่วไป ด้านเจ้าหนี้ ด้านลูกหนี้-ภาษีซื้อ-ภาษีขาย-จัดทําหักภาษี ณ ที่จ่าย-รับวางบิล-จ่ายเช็ค-และประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ทรีวิว จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ทรีวิว จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บัญชีเจ้าหนี้-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคํานวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด-จัดทํารายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1-จัดทําใบสําคัญจ่ายเช็ค-ตรวจสอบความถูกต้องของบัน ...

 • บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่บัญชี (ap)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทําเช็คจ่าย ในกรณี Petty Cash_ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคํานวนและการอนุมัติต่างๆตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง- จัดทําใบสําคัญจ่าย (Payment Voucher) พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของกา ...

 • ABC Cooking Studio

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ABC Cooking Studio เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทํา รวบรวม และ แยกเอกสาร ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบกํากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องรายการรับเงินตามช่องทางการับชําระเงินต่างๆ พร้อมบันทึกกระทบข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บและรวบรวมหลักฐานการรับชําระเงินในแต่ละสัปดาห์พร้อมจัดทําราย ...

 • AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -บันทึกบัญชีเข้าโปรแกรม(SAP)ทาง บัญชี (Daily, Weekly, (Monthly)- ออกใบแจ้งหนี(Invoice), ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี(Receipt/Tax Invoice)-คัดแยกงานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คีย์เก็บบันทึกข้อมูลโดยใช้Excel- Input / Keyข้อมูลเข้าSystem I - Runข้อมูลจากระบบSystem I เพื่อตรวจสอบย ...

 • AMAZING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  AMAZING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ตรวจสอบบันทึกรายการบัญชี ขาย-ต้นทุน ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ในระบบบัญชี2. ตรวจสอบบันทึกรายการรับชําระหนี้ ตัดลูกหนี้ในระบบบัญชี3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการปิดงานแต่ละงาน4. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถวนภาษีขาย

 • About Service Co.,Ltd

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  About Service Co.,Ltd เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.บันทึกข้อมูลเเละจัดทํารายจ่ายในโปรแกรมบัญชี2.จัดทําเอกสารยื่นภาษีประจําเดือน,ประกันสังคม3.รายการวางบิลต่าง4.งานด้าน ซื้อ ขาย จ่าย รับ5.งานด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • Abroad Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Abroad Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดทําเอกสารเบิกจ่าย (มีทั้งรูปแบบ Bank withdrawal slip และจัดทําเช็คสั่งจ่าย) -ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี และตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้้ชําระเข้ามาให้ถูกต้อง รวมถึงเช็คเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี สําหรับยอดขายรายวัน-จัดทําใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และน ...

 • Anden Corporation Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Anden Corporation Co., Ltd. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และลูกหนี้การค้า รายการรับชําระเงิน และการบันทึกบัญชีใบนําฝากธนาคาร · •ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในใบสําคัญเจ้าหนี้ · •สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย พร้อมทั้งจัดท ...

 • Beauraz

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Beauraz เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดําเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ2. ลงรายการบัญชี รายรับ-จ่าย3. ประสานงานลูกค้า วางบิล ทําใบแจ้งหนี้4. จัดทําภาษี ภ.ง.ด. 1,3,53 ประกันสังคม5. ติดต่อประสานงานส่วนที่ได้รับมอบหมาย

 • Better World Green Public Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Better World Green Public Co., Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่าย และเอกสารการยื่นภาษี2.จัดทํารายละเอียดประกอบงบ หรือกระทบยอด3.สรุป-ปิดงบ-วิเคราะห์งบการเงิน4.จัดทํารายงานประจําเดือน5.รายงานภาษี

 • Boxme Global (Thailand) Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Boxme Global (Thailand) Co.,Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทําเอกสารบัญชี , บันทึกบัญชี- วางบิลลูกค้า- ตรวจเอกสารวางบิลจากบริษัทขนส่ง ทําจ่ายค่าขนส่ง- ออกใบหัก ณ ที่จ่าย- ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนําส่งบัญชี- ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอก- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างา ...

 • CTK Group

  เจ้าหน้าที่บัญชี (ร้านอาหาร)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  CTK Group เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดทํา (กําไร - ขาดทุน) สินค้าต่างๆของร้านอาหาร ให้ผู้บริหาร-จัดทําและควบคุมต้นทุนของร้านอาหารให้อยู่ในความเหมาะสม-จัดทําสต็อคสินค้าในแต่ละวัน-จัดทําเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละวัน และทําเบิกค่าใช้จ่ายให้พนักงานภายในองค์-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Central Group และธุรกิจในเครือ

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Central Group และธุรกิจในเครือ เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี- จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย- จัดทําใบแจ้งหนี้ ทําใบกํากับภาษี หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 • Cristalla Co.,Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หน้าที่และลักษณะงานงานทั่วไป1 จัดทําเอกสารจ่ายเงิน เช่น ทดรองจ่ายต่างๆ เบี้ยประกันภัย ค่าอบรม2 จ่ายชําระเจ้าหนี้ ประจําเดือน3 จัดทําเอกสารรับเงินต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้าบ้านพัก รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากสรรพากร และรับคืนเงินกู้ยืม4 เปิดบิลขาย งานด้านภาษี1 จัดทําเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ ...

 • Dermalink

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  Dermalink เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลบัญชีด้านรับทั้งหมด การบันทึกบัญชี2.ตรวจสอบรายการแยกประเภท (GL)3.ดูแลรายการเงินเข้าและออกของ Statement4.ออกเอกสารการขายและรับชําระ5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED เขตตลิ่งชัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ทําเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ดูแลการจัดทําภาษี หัก ณ ที่จ่าย4. ปิดงบบัญชีของบริษัทฯได้5. งานบัญชีด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Jasmine International Public Company Limited

  เจ้าหน้าที่บัญชี (Billing)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Jasmine International Public Company Limited ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารวางบิล และเอกสารที่เกี่ยวข้องดําเนินการเรื่องการรับเช็ค การวางบิล การตรวจสอบยอดชําระหนี้ติดตามยอดหนี้ และทวงถามยอดค้างชําระหนี้ บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ รายการชําระ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการวางบิลที่ไม่สา ...

 • KTBGS CO.,LTD.

  เจ้าหน้าที่บัญชี (ลาดพร้าว ซอย 106)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  KTBGS CO.,LTD. เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ลงบัญชีรายวันรับ/จ่าย- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน- ลงทะเบียนจัดส่งเอกสารทางการเงิน- ติดต่อธนาคาร

 • Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd. เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.บันทึกข้อมูลใน Statement ของแต่ละบริษัทฯ 2.บันทึกบัญชีในระบบ Quick Book ตามรายการที่เกิดขี้นตาม Statement 3.จัดพิมพ์ใบคําขอให้ธนาคารเป็นผู้รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรณีทําตั๋วอาวัล)4.จัดพิมพ์หนังสือ จดหมาย และหนังสือมอบอํานาจต่างๆ5.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการในการแจ้งงานจองคิ ...