งาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน

 • MIN SEN MACHINERY CO.,LTD. เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ประสานงานขายสินค้าปั๊มน้ํา2. ติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าโดยประสานงานกับ Sales3. รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า แล้วจัดทํา Sales Order ตามระบบที่กําหนดพร้อมทั้งบันทึกยอดขายในระบบ4. ประสานงานกับแผนกขายและแผนกสินเชื่อในเรื่องการเก็บเงินชําระค่าสินค้าหรือบริการ5. รับข้อร้องเรียนจากล ...

 • O-Design & Construction Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  O-Design & Construction Co.,Ltd. เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลฐานลูกค้าเก่า- โทรประสานงานลูกค้าใหม่- ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนปิดการขายได้- ทําเอกสารเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ขาย- ทํานัดหมายระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด- รายงานผู้บริหารทุกสัปดาห์- ติดต่อประสานงานกกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 • Precision Tooling Services.,ltd

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Precision Tooling Services.,ltd เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ติดต่อประสานงานระหว่างเซลล์ ลูกค้า และ Vendors2.เช็ค&ลงทะเบียน, เช็คราคา&กําหนดส่งของ, กรอกข้อมูลผู้ขาย&สินค้าในระบบ, สั่งซื้อ & ติดตามสินค้าหรืองานต่างๆ กับตามเงื่อนไขของ Vender แต่ละราย3.เช็ค&ลงทะเบียน, เช็คราคา&กําหนดส่งของ, กรอกข้อมูลลูกค้า&สินค้าในระบบ, จัดทําและส่งใบเสนอร ...

 • Tida Tech Co., Ltd. / บริษัท ทีด้า เทค จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Tida Tech Co., Ltd. / บริษัท ทีด้า เทค จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • รับคําสั่งซื้อ เช็คสินค้า ยืนยันการส่งมอบ ตลอดจนบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี Express · • จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย,จัดซื้อ เช่น SO PO IV วางแผนการจัดส่ง · • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการส่งมอบสินค้า การรับคืนสินค้า · • ติดตามการส่งมอบกับหน่วยงาน ...


 • กลุ่มบริษัทออฟติมอล เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ประสานงานขายกับลูกต้าและโรงงาน2. จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ลูกค้า3. จัดเตรียมเอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย4. ติดตามการเก็บเงินกับลูกค้า5. จัดเตรียมตัวเลขยอดขายประจําเดือน6. ติดต่อหน่วยงานภายในให้ได้มาซึ่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท คานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท คานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา,ใบสั่งขาย,ใบส่งตัวอย่าง-จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างให้กับเซลส์-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและกับแผนกที่เกี่ยวข้องในด้านงานเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร-รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า-รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆท ...

 • บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ประสานงานติดต่อกับทางจัดซื้อห้าง เพื่อนําสินค้าเข้าระบบห้าง2.ประสานงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง Modern Trade เพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้า3.ประสานงานกับ PC ประจําห้างแต่ละสาขา และลงบันทึกยอดขาย4.ประสานงานกับฝ่าย Supply Chain และแผนกจัดส่ง ในกรณีส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตาม ...

 • บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Support)

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดเตรียมเอกสารใบเสนอราคา รายการสินค้า การขนส่ง เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- รับเรื่องและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและแผนกที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหาในด้านต่างๆ- จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย- ประสานงานการเบิกสินค้าจากสต ...

 • บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ติดตามข่าวสารข้อมูลการตลาดและประมูลงานราชการทั้งงานขายและติดตั้ง2. ซื้อแบบ รับแบบประมูลงาน จัดทําเอกสารประกอบการยื่นซองประมูล3. ส่งข้อมูลความต้องการของลูกค้าให้วิศวกรถอดแบบและคิดราคาประมูล4. จัดทําเอกสารเสนอราคา5. จัดทําเอกสารสัญญารวมถึงเอกสารประกอบ6. ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจําส ...

 • บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  คอยดูแลและsupport sale ในเรื่องของการดูแลใบเสนอราคา,นัดวันจัดส่งสินค้ากับลูกค้า,ดู Stock วางแผนสั่งผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับยอดสั่งซื้อของลูกค้า , ติดตามลูกค้ากรณีงานมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง , ประสานงานกับลูกค้าและโรงงาน กรณีงานมีปัญหา

 • บริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด เขตจอมทอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขาย -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การขายลุล่วง-จัดทํารายงาน -รวบรวมข้อมูลต่างๆของฝ่ายขาย-ดูแล ต้อนรับลูกค้า ช่วยฝ่ายขาย-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales support Molasses)งานที่ต้องปฏิบัติ :1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารการซื้อ/ขาย2.ดูแลควบคุมปริมาณการส่งมอบสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการขาย,สัญญา เพื่อส่งมอบได้อย่างถูกต้องและทันตามความต้องการของลูกค้า3.ดูแลจัดการงานในระบบ,บันทึกสัญญา,ปล่อยสัญญา,โอนย้ายคลัง ...

 • บริษัท บางกอกเวลบีอิ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท บางกอกเวลบีอิ้ง จำกัด เขตจอมทอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ประสานงานระหว่างลูกค้า ฝ่ายขาย และคลังสินค้า2.ออกใบเสนอราคา ใบกํากับภาษี ให้แก่ลูกค้า และจัดทํารายงานสรุปยอดขายรายวัน 3.จัดทํารายงานเกี่ยวกับการขายสินค้า และสต็อกสินค้า4.ดูและระบบขายสินค้าของทางบริษัท ฯ บน Platform Online และจัดเตรียมเอกสารสําหรับการจัดส่งสินค้ารายวัน5.งานอื่น ...


 • บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เขตพระนคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าและส่งเสริมการขายโดยประสานงานกับ Sales2. รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า แล้วจัดทํา Sales Order ติดตามการเปิด Invoice ให้ถูกต้องกับการจัดส่ง3. บันทึกยอดขายสินค้า พร้อมทั้งรายงานให้ลูกค้าทราบ และดูแลแนะนําผลประโยชน์ทางการค้าแก่ลูกค้า4. ประสานงานกับหน่วยง ...

 • บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( Co-Sales )

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับเรื่องจากเซลล์และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากเซลล์- ตรวจเช็ค Email หรือแฟกซ์ , รับโทรศัพท์จากลูกค้า- รับเรื่องจากลูกค้า อํานวยความสะดวกลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้าในส่วนของฝ่ายขาย- เปิดบิล เช็คสินค้า จองของส่ง ยืนยันกําหนดส่งสินค้ากับลูกค้า- รับเรื่อ ...

 • บริษัท สกาย อินดัสเทรียล เทรดดิ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท สกาย อินดัสเทรียล เทรดดิ้ง จำกัด เขตตลิ่งชัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ประสานงานกับลูกค้าทางไลน์และทางโทรศัพท์ - ประสานงานกับคู่ค้าบริษัทฯ เพื่อขอราคาและสั่งสินค้า- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท- ประสานงานกับแผนกบัญชี เรื่องใบกํากับภาษีและการชําระเงิน- รับออร์เดอร์จากลูกค้า- สรุปออเดอร์ส่งให้กับแผนกคลังสินค้าและติดตามการส่งสินค้า- รับปัญหาและ ...

 • บริษัท สยามดีไซน์ เฟอนิชิ่ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( Sale Coordinator )

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามดีไซน์ เฟอนิชิ่ง จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี2. ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทําหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ3. จัดทํารายงานและเอกสารเก ...

 • บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ลำลูกกา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. จัดทําเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคําสั่งซื้อ จนถึง การจัดส่ง2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง3. ติดตามงานให้สามารถส่งได้ตามกําหนด หรือให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา4. ปฏิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงาน ว ...

 • บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดตามการทํางานของทีมขาย ตามเป้าหมาย เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับบริษัทฯ- นําข้อมูลการทํางานของทีมขาย มาวิเคราะห์เชิงสถิติ และทํารายงานในแบบ PowerPoint- รายงานผลการทํางานของทีมขายต่อผู้บริหาร เป็นรายสัปดาห์- ติดต่อประสานงานระหว่างทีมขาย และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง- จัดทําเอกสารต่างๆ ...

 • บริษัท เกาอาน จำกัด

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เกาอาน จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางออนไลน์- รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า, ประสานงานหลังการขาย- ติดตามคําสั่งซื้อจากลูกค้า การจัดส่งสินค้า- การออกบิลสินค้า การตรวจสอบสต๊อกสินค้า การตรวจสอบสเป๊กสินค้า- ประสานงานระหว่างผู้แทนขาย หน่วยงานคลังสินค้า-จัดส่งสินค้า และหน่วยงานต่างๆ - บันทึก คี ...