งาน Site Engineer

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • BHIRAJ Buri (BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค)

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  BHIRAJ Buri (BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค) เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตรวจสอบวิธีการทํางานเพื่อให้โครงการดําเนินการไปตาม แผนงานที่วางไว้ ให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม2.รายงานตรวจสอบให้โครงการดําเนินการไปอย่างปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี3. แก้ไขปัญหาหน้างาน และเสนอเทคนิคในการทํางานเพื่อให้งานเร็วขึ้นและมีคุณภาพ4. ติดตามแผนงานโครงก ...

 • Cloud Design and Construction Co., Ltd.

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  Cloud Design and Construction Co., Ltd. เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงานที่ไซต์งานก่อสร้าง/งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบตาม Specs. ตามลําดับของงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกําหนดระยะเวลา- ตรวจสอบแบบโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง- ถอดรายการวัสดุ แก้ไข/ปรับเปลี่ยนแบบ ทําSho ...

 • D.K.J. Group

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  D.K.J. Group เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพือ่ให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 2.ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุม และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย3. จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา2. ควบค ...

 • ION ENERGY CORPORATION LIMITED (HEAD OFFICE)

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ION ENERGY CORPORATION LIMITED (HEAD OFFICE) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทําแผนงานก่อสร้างติดตั้ง และ ทดสอบระบบ Solar Rooftop- ประสานงานกับทีมออกแบบเพื่อติดตามแบบก่อสร้าง- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ติดตั้ง และ ทดสอบ- จัดทํา daily, weekly และ monthly report- เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของงานร่วมกับเจ้าของงาน และ ผู้รับเหมา

 • TAIKISHA (THAILAND) CO., LTD.

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  TAIKISHA (THAILAND) CO., LTD. เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับผิดชอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) ตรวจสอบควบคุมProject และไซต์งานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานและงบประมาณ ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ รวมถึงรายงานผลความคืบหน้าของโครงการหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ

 • THS Development

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  THS Development บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลในอาคาร- ควบคุมผู้รับเหมา- ถอดแบบ ประมาณราคา- แก้ไขปัญหางานติดตั้งหน้างาน- ทําReport

 • บริษัท ซีคอน จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีคอน จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและตรวจคุณภาพงานก่อสร้างบ้านติดตามแก้ไขปัญหางานก่อสร้างให้เสร็จทันตามกําหนด -ให้คําแนะนําผู้รับงานถึงวิธีการก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ -ประสานงานลูกค้ารวมถึงฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานก่อสร้างสําเร็จได้คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

 • บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุม ดูแล การดําเนินงานก่อสร้าง (งานสถาปัตย์) ให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่ทางหัวหน้ากําหนด โดยประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมกําลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการทํางาน เพื่อจ่ายงานให้กับคนงาน - ควบคุมคุณภาพงานและตรวจสอบการทํางานของผู้รับเหมาให้แล้วเส ...

 • บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

  Site Engineer(ยินดีรับวิศวกรจบใหม่)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ - ตรวจรับงานผู้รับเหมา ตามงวดงานในสัีญญา หรือตามปริมาณงาน - ตรวจสอบวัสดุที่จะใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง - เคลียร์แบบก่อสร้าง ก่อนลงมือทํางานก่อสร้าง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง-กฟน.หน้างาน ,ประสานงานควบคุมผู้รับเหมาช่าง,คิดประมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่รับผิดชอบ,ทําเอกสาร Report ประจําวันส่งผู้ว่าจ้าง สามารถทํางานล่วงเวลาได้ สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดต่อประสานงานกับไฟฟ้า และอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอ ...

 • บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  Site Engineer(EE/ME)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมการติดตั้งให้เป็นตามคุณภาพแผนงาน- ประชุมประสานงานที่เกี่ยวข้อง- ตรวจสอบและควบคุมการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์- จัดทําแผนงานประจําสัปดาห์- ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติแบบและวัสดุ- ให้คําแนะนําทางด้านวิศวกรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา- ควบคุมและตรวจสอบขบวนการ Inspection&Test Commissioning- ...

 • บริษัท บิท โซลูชั่น

  Site Engineer(LAN Engineer)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท บิท โซลูชั่น เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สํารวจและออกแบบแนวการเดินท่อ สาย LAN อุปกรณ์ได้ประสานและขออนุมัติงาน ส่ง Consult หรือผู้ควบคุมงานหลักในแต่ละขั้นตอนได้จัดทําเอกสารแนบสัญญาและเบิกงวดงาน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพผู้รับเหมารายย่อยได้เข้าใจและควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยได้จัดทําเอกสารส่งมอบงานงานอื่นๆ ที่ได้รั ...

 • บริษัท บิท โซลูชั่น จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท บิท โซลูชั่น จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.สํารวจและออกแบบแนวการเดินท่อ สาย LAN และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Network หรือ WIFI ได้2.วางแผนและควบคุมให้ทํางานเสร็จตามแบบ และเป้าหมายได้3.ประสานและขออนุมัติงาน ส่ง Consult หรือผู้ควบคุมงานหลักในแต่ละขั้นตอนได้4.จัดทําเอกสารแนบสัญญาและเบิกงวดงาน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพผ ...

 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ดูแลและควบคุมงานโครงการ-ดูแลรับผิดชอบงานส่วน Network ของโครงการ-ควบคุมและตรวจสอบงานติดตั้ง/ก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน-จัดทําและตรวจสอบเอกสารสนับสนุน เช่น รายงานการติดตั้ง/ก่อสร้าง-ทําข้อมูลรายงานสถานะรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน-จัดการและติดตามการรับเหมาช่วง

 • บริษัท วิทวี จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท วิทวี จำกัด เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  01. ตรวจสอบแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า02. คํานวณปริมาณงานก่อสร้าง03. ติดตามผลงานการทํางานของผู้รับเหมาและทีมงานของบริษัท04. รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของงานและปัญหาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย05. ประสานงานกับ ผู้รับเหมา และ เจ้าหน้าที่ในองค์กร06. ประสาน ...

 • บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมงานก่อสร้างประจําโครงการ- ประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานภายในเพื่อให้โครงการสําเร็จ- จัดทําเอกสารสรุปประกอบส่งมอบงานและเก็บค่าจ้างเหมา- ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาในการส่งมอบงาน- จัดทํารายงานประจําวันและประจําสัปดาห์

 • บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดเตรียมข้อมูลแบบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงาน- จัดเตรียมและวางแผนการใช้กําลังคน- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง- ควบคุมงานและตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท หลานเฌอ จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท หลานเฌอ จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อไม่ให้งานล่าช้า หรือใช้งบประมาณเกินกว่ากําหนด-ติดต่อประสานงาน ดูแลโปรเจคที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง-ดูแบบ ทํา Timeline ควบคุมการเบิกจ่ายผลงาน งานเพิ่ม-งานลด -ถอดปริมาณงานไ ...

 • บริษัท อัพ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท อัพ พาร์ทเนอร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง · • วางแผนงานและจัดลําดับขั้นตอนงานให้สามารถก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานหลัก · • ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของผู้รับเหมา และเร่งรัดงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน · • ตรวจสอบแบบก่อสร้างและเทคนิคงานก่อสร ...

 • บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ควบคุมงานติดตั้งและรีโนเวท งานระบบไฟฟ้าอาคารสูง2.ถอดแบบประเมินราคาเบื้องต้น3.ตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตราฐานงานวิศวกรรม4.ร่วมประชุมงานกับทางโครงการ5.ประสานงานกับ Supplier6.ใช้โปรแกรม ERP ในการเบิกของ (งานระบบไฟฟ้า)7.ตรวจรับมอบและส่งมอบงาน