Default company background
S G

Sangchai Group ใน ประเทศไทย

23 ตำแหน่งงาน Sangchai Group ใน ประเทศไทย

 • Sangchai Group

  เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝ

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  จัดทําแผนอบรมประจําปีภายใน/ภายนอก ประสานงานหาหลักสูตร จัดอบรม ประเมินการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดสถานที่ · - ประสานงานจัดทําVDO สําหรับอบรมออนไลน์ และประชาสัมพันธ์การอบรม รวบรวมคะแนน · - ส่งเอกส ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทําความเย็น สําหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม · - เพิ่มจํานว ...

 • Sangchai Group

  พนักงานส่งสินค้า

  4 วันที่แล้ว


  Sangchai Group ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  1. งานด้านเตรียมสินค้า · - เบิกสินค้าจากคลังสินค้า · - เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง · - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร · 2. งานด้านจัดสินค้าขึ้นรถ · - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในรถขนส่ง · - จัดเรีย ...

 • Sangchai Group

  Sales Manager/ Sales

  1 วันที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทําความเย็น สําหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม · - เพิ่มจํานว ...

 • Sangchai Group

  เจ้าหน้าที่บัญชี

  1 วันที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้า และแก้ไขปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ · - ดูรายงานเกี่ยวกับสินค้าและวิเคราะห์ตัวเลขเกี่ยวกับสินค้าได้ · - ดูแลเอกสารและควบคุมการรับเข้า-การเบิกจ่ายสินค้า · - ...

 • Sangchai Group

  เจ้าหน้าที่ Quality System

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group พุทธมณฑล, นครปฐม, ประเทศไทย

  จัดทําด้านเอกสาร งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัยประจําปี ให้สอดคล้องตามกฎหมายและระบบ ISO 14001 · - จัดทํา รวบรวม อัพเดตเอกสาร ระบบ ISO 9001 และ ISO 1400 ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าประเภทระบบปรับอากาศ ,ท่อลมเย็น ,มอเตอร์ ,ปั๊มน้ํา ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา โรงงาน และโครงการ · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลู ...

 • Sangchai Group

  Web Master

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตตลิ่งชัน)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:วันอาทิตย์**: ...

 • Sangchai Group

  พนักงานคลังสินค้า

  4 วันที่แล้ว


  Sangchai Group พุทธมณฑล, นครปฐม, ประเทศไทย

  เบิกจ่ายสินค้า · - ปฏิบัติตามระบบการรับสินค้าเข้าคลัง และเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง · - ตรวจเช็คสินค้าก่อนทําการเก็บเข้าชั้นวาง รับสินค้าจากซัพพลายเออร์เข้าให้ถูกคลังที่กําหนดไว้ และรับสินค้าระหว่างผลิต ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  นําเสนอสินค้าประเภทคอนเดนซิ่งยูนิต ,เครื่องเย็น ,ตู้แช่ ,evap ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา ธุรกิจห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้ ...

 • Sangchai Group

  ช่างเทคนิค

  1 วันที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ซ่อมเครื่องฟอกอากาศ Blueair และ Honeywell · - ออกนอกสถานที่ไปบริการ เช็คและทําความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ · - สรุปรายงานในการซ่อมของแต่ละเดือน (จํานวนเครื่อง) · - ดูแลและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริษัท เช ...

 • Sangchai Group

  พนักงานคลังสินค้า

  2 วันที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ดูแลและจัดบริเวณที่จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สะดวกในการค้นหาใช้งาน · - ตรวจรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้รับในด้านสภาพการใช้งานและจัดหาที่เก็บไว้อย่างเป ...

 • Sangchai Group

  ช่างเทคนิคไฟฟ้า

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group พุทธมณฑล, นครปฐม, ประเทศไทย

  ศึกษาหลักการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมและปฏิบัติงานตามแผนงานผลิต · - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างสําหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ · - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยขอ ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  นําเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ อาทิ อะไหล่อุปกรณ์ทําความเย็น ,ระบบปรับอากาศ, ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และ เครื่องมือช่าง · - ดูแลลูกค้าห้างร้าน Modern Trade, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เช่น บุญถาวร, โฮมโปร ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าคอมเพรสเซอร์ อะไหล่แอร์ ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ผู้ใช้ · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม · - เพิ่มจํานวนลูกค้าให้ตรงตามเป้า ...

 • Sangchai Group

  ช่างเชื่อม

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group พุทธมณฑล, นครปฐม, ประเทศไทย

  รับผิดชอบงานเชื่อมซีโอทู ตู้เหล็ก ตู้สวิตซ์บอร์ด ตู้ไฟฟ้า · - เชื่อมชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กําหนดมาตราฐานและตําแหน่งการเชื่อมอย่างถูกต้อง · - ดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรและบันทึกผลตามแผนที่กําห ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  นําเสนอสินค้าประเภท Thermal Management Solution for small computer rooms and network closets., Computer Room Air Conditioner & Precision Air Conditioning System., Thermal Management Solution for Small ...

 • Sangchai Group

  Direct Sales

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศ สําหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล บริษัท และอื่นๆ · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม · - เ ...

 • Sangchai Group

  Credit Control Officer

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **งานด้านบัญชีเร่งรัดหนี้สิน** · - ออกติดตามหนี้ภาคสนามเป็นหลัก และติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชําระ โดยเจรจาหนี้ประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชําระหนี้ · - สรุปข้อมูลการติดต่อลูกค้าเชิงวิเคราะห์และนํ ...

 • Sangchai Group

  ช่างซ่อมรถ

  23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Sangchai Group พุทธมณฑล, นครปฐม, ประเทศไทย

  ดูแลรถยนต์ 4 ล้อ, 6 ล้อ รถกะบะ รถมอเตอร์ไซด์ ของบริษัทฯ ซ่อมบํารุงรถ เบื้องต้น · **Profile & Qualifications Required**: · - เพศชาย 18 ปีขึ้นไป · - มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์ · - สามารถเดินทางไปทํ ...

งานที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด

  Web Master

  พบใน: Emprego TH C2 - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน** · 1. ดูแล แก้ไขและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้ระบบ Magento, Wordpress, WooCommerceหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง · 2. วางแผน ปรับแต่งและใช้งานระบบ CMS, WordPress, HTML, PHP ในกา ...

 • บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด

  Sales Executive

  พบใน: Emprego TH C2 - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอะไหล่อุปกรณ์ทําความเย็น สําหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร · - ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย · - ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลู ...