งาน ใน Kaeng Khoi

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
>
Kaeng Khoi
 • Thaiherchern Marble & Granite Co., Ltd.

  ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  Thaiherchern Marble & Granite Co., Ltd. แก่งคอย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลงานโครงการก่อสร้างโดยรวมตั้งแต่ต้นจนจบ- วางแผนดําเนินงานก่อสร้างและจัดการให้ทําเสร็จตามกําหนดเวลา- จัดการ กํากับ และคอยติดตามดูความคืบหน้าในแต่ละช่วงเฟสของโครงการ- ติดต่อประสานงาน รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย- จัดสรรและจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้มีพร้อม ...

 • Thaiherchern Marble & Granite Co., Ltd.

  พนักงานเขียนแบบ Shop Drawing

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Thaiherchern Marble & Granite Co., Ltd. แก่งคอย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เขียนแบบต่างๆของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมาย- เขียนแบบ Shop Drawing เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน- ดําเนินการแก้ไขแบบที่ขัดแย้ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงาน- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมม ...

 • Thaiherchern Marble & Granite Co., Ltd.

  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Thaiherchern Marble & Granite Co., Ltd. แก่งคอย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา- ร่วมในการวางแผนภาพรวมของโครงการ -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา- ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่กําหนด- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้า ...