งาน Klaeng

ตำแหน่งงาน
>
Klaeng
 • บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน) แกลง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร, จัดทํารายงานสรุปการรับเงิน- ตรวจสอบยอดเงินฝาก/โอน กับในนําฝากและ Statement- ติดตามลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ (ติดตามฝ่ายบัญชี, การเงิน,)- ตรวจสอบเอกสารการออกใบกํากับภาษี การวางบิล- ติดต่อประสานงานกับSALE/ลูกค้า เพื่อเคลียร์ประเด็นหรือปัญหา- ตรวจสอบราย ...

 • บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

  ล่ามภาษาจีน

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน) แกลง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทําหน้าที่เป็นล่ามโดยใช้ภาษาจีน สื่อสารได้เป็นอย่างดี- สามารถแปลเเอกสารภาษาจีน - ไทย ไทย - จีนได้ในระดับดี- ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

 • NES Fircroft

  Project HSSE Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  NES Fircroft Mueang Rayong District, ประเทศไทย งานอิสระ

  · Position: HSSE Manager · Location: Chonburi/Rayong, Thailand · Fluent in English · Nebosh is a must · Experience in construction, Oil & Gas HSSE management(International standards) · Qualification: · - Bachelor's degree and Nebosh · - 10 years construction, Oil & Gas HSSE mana ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( sgb )

  พบใน: beBee S2 TH - 30 นาทีที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าต่างๆ ที่มีการติดต่อทําธุรกรรมกับทางบริษัทฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วนติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึงรับเช็คและออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้แก่ลูกค้าประเภทค่าเช่าและค่าบริการออกใบกํากับภาษี ในการจําหน่ายสินค้าประเภทล้อยาง รวมถึงการตรวจส ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสํารวจการขอใช้อุปกรณ์ครุภัณฑ์จัดทําตารางการใช้ห้องประชุม การดูแลห้องประชุมบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง กําหนดตารางการตรวจสภาพและซ่อมบํารุงการต่อทะเบียนรถยนต์ / การต่อประกันรถยนต์การส่งเรื่องแจ้งซ่อมภายในอาคาร ห้องพัก ติดต่อ ประสานงานกับ Supplier ภายนอก ...

 • บริษัท วีอาร์ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

  i AM

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท วีอาร์ที ออโตโมบิลส์ จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ให้คําปรึกษาแนะนําผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ 2.นําเสนอข้อมูลและแนะนําให้ทดลองขับ3.ออกเอกสารคําสั่งขายรถยนต์ เพื่อให้มีการเตรียมรถยนต์เพื่อส่งมอบ4.แนะนําข้อเสนอในการผ่อนชําระ 5.ติดตามหลังส่งมอบเื่อให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้า 6.บันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าในแต่ละขั้นตอน 7.ออกบูธ ...


 • บริษัท พีพีเค เมนเทนแน้นซ์ เซอร์วิส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงานกับหน้างานควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาตรวจสอบคุณภาพของงานปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  พนักงานขาย (Sale) 2 อัตรา

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  นําเสนอขายที่ดินในนิคมฯประสานงานขายตั้งแต่นําเสนอถึงปิดการขายทําใบเสนอราคา นําเสนอ Presentation ทําสัญญาจะซื้อจะขายเดินทางต่างประเทศ ออกงานนิทรรศการ เจรจาต่อรองลูกค้าประสานงานรับรองลูกค้าในและต่างประเทศงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  เจ้าหน้าที่ขาย ( sgb )

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่จัดทําฐานข้อมูลลูกค้าประเมินศักยภาพของลูกค้่านําสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขายเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายเสนอขายสินค้า ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  เจ้าหน้าที่การเงิน

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดทําใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ประเภทค่าเช่า อาคารสํานักงานและค่าบริการ - จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าต่างๆ ที่มีการติดต่อทําธุระกรรมกับทางบริษัทให้ถูกต้องและครบถ้วน - จัดทําและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเพื่อความ เป็นระเบียบ และสําหรับนําส่งผู้ตรวจสอบบัญชี - จัดทํารายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, รายง ...

 • บริษัท พีพีเค เมนเทนแน้นซ์ เซอร์วิส จำกัด

  Sales Exclusive

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท พีพีเค เมนเทนแน้นซ์ เซอร์วิส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - นําเสนอขายสินค้า · - ออกพบลูกค้า · - สรุปยอดการขาย · - จัดทําแผนงานในการส่งเสริมการขาย · - แนะนําสินค้าและบริการของบริษัทพร้อมให้คําปรึษาแก่ลูกค้า ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อม

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาในการทํางานแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาดภาษาจีน Marketing Staff

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานบริการหลังขายกับผู้ประกอบการในนิคมประสานงาน ต้อนรับ นําเสนอ งานขายที่นิคมฯงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

 • ฟรีดอมโซลูชั่น จำกัด

  Networking

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ฟรีดอมโซลูชั่น จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  มีทักษะติดตั้งสายแลน เช่น เข้าหัวสาย Lan, ทํา Label Tag, จัดสาย Lan, ทดสอบสาย Lanมีความเชี่ยวชาญด้านวางระบบเดินสาย Lan, เดินสาย Fiber Optic, สายไฟฟ้าทั้งภายนอกภายในอาคาร เดินท่อ Conduitความรู้อุปกรณ์ IT Network เช่น ติดตั้งขาจับ Access Point, ติดตั้งอุปกรณ์เข้าตู้แร็ค (Server, Sw ...

 • ซีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  Site Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ซีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมืองระยอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมงานต่างๆ ในโครงการคุณภาพ ราคา เวลา ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ควบคุมต้นทุนของโครงการประมาณราคาคิดวัสดุการสั่งซื้อภายใต้ Budget ถอดแบบจัดทํา BOQสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS office,AutoCAD, Sketch up ...

 • Vinarco

  Business Development Manager

  พบใน: Manatal GBL S2 T2 - 31 นาทีที่แล้ว


  Vinarco Rayong, ประเทศไทย

  Our client is a specialist in EPC services, providing expertise in the field of electrical and instrumentation solutions. · Position: Business Development Manager · Type of Hiring: Permanent · Working: 5Days/Week · Location: Rayong · Responsibilities: · Client Interaction and P ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Sales Logistic

  พบใน: beBee S2 TH - 59 นาทีที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Rayong, ประเทศไทย Permanent

  Job Responsibilities- Find new potential customer (80%) and taking care existing customer. (20%)- Assisting the Sales manager to take care of customers of the business, including Sales activity.- Handling sales analysis, finding out business problems, and proposing solutions to s ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Business Development

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Rayong, ประเทศไทย Permanent

  Number of employees : Total : 750 (Bangkok Office 50 and Rayong Manufacturing 700) Local : 740 Japanese : 10 Foreigner : None Report Line : TH Sales Manager Team Member: 5 persons: TH Manager, Engineers and Sales ExecutivesNumber of Subordinates: None Products: Steel products: H- ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Production Control Assistant Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 ชั่วโมงที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Rayong, ประเทศไทย Permanent

  Job Responsibilities- Verify the authenticity of manufacture statement, machinery orders and delivery date confirm to the customer.- Notification of machinery orders to the relevant department and ensure communication effectiveness following.- Lead master plan / Set priority of m ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Secretary / Japanese Co-ordinator

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Rayong, ประเทศไทย Permanent

  Job Responsibilities- Responsible for Interpretation, translation and communication for Japanese in Rayong factory.- Responsible for Overall Document Management and Translation document that was assigned.- Responsible for prepare correspondence, reports, and materials for publica ...